Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Jazykové hry v predprimárnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

Vyberáme z časopisu Didaktika

Článok prezentuje zdôvodnenia a námety na tvorivé používanie jazykových hier v predprimárnom vzdelávaní v materských školách. Jazykovými hrami možno rozvíjať jazykové spôsobilosti detí vo všetkých štyroch rovinách jazyka. Jazykové hry sú zamerané na porozumenie, vysvetľovanie a tvorenie významov slov, viet a krátkych textov. Majú znaky hry a implicitné pravidlá, ktoré ich odlišujú od jazykových cvičení. Vyžadujú od detí sústredenie pozornosti, rozmýšľanie nad viacerými možnosťami, pamäťové schopnosti, aktívnu rečovú percepciu i produkciu.

Jazykové hry v kurikule

V Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016, s. 21, 22, 25) vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v podoblasti 1. 2 Artikulácia a výslovnosť je stanovený výkonový štandard „Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny“.

Prislúchajúci obsahový štandard poskytuje „námety na konkrétnu činnosť učiteľky, ktorú realizuje, aby deti dosiahli stanovený výkonový štandard“, konkrétne „Pri hlasnom čítaní deťom učiteľka dbá na zreteľnú artikuláciu. Krátke literárne útvary (básničky, riekanky, vyčítanky) si deti osvojujú spamäti, recitujú ich s dôrazom na správnu výslovnosť. Jazykové hry učiteľka spestruje využívaním špecifických riekaniek so zameraním na precvičovanie problematických spoluhlások (sykaviek, slabikotvorných spoluhlások r, ŕ, l, ĺ, a pod.)“.

Evalvačné otázky učiteľku vedú v hodnotení učenia sa a pokrokov dieťaťa, v tejto podoblasti prostredníctvom otázok: „Ako vyslovuje jednotlivé hlásky? S výslovnosťou ktorých hlások má problémy? Vyslovuje správne sykavky (s, c, z, dz, š, č, ž, dž)? Vyslovuje správne slabikotvorné spoluhlásky l/ĺ, r/ŕ?

Jazykové hry v metodike

V metodickej príručke k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách Jazyk a komunikácia jej autorky Zápotočná a Petrová (2016, s. 10) odporučili, aby učiteľky „túto schopnosť u detí rozvíjali prostredníctvom špecifických riekaniek, či jazykolamov, ktorými si cibria precíznosť vnímania kvality hlások reči, ich konkrétnu artikuláciu“. Upozornili, že „možnosti učiteľky v dosahovaní tohto štandardu sú limitované normálnym vývinom vnímania zvukov reči u dieťaťa“. Dieťa je schopné všímať si „nesprávnu výslovnosť hlások u druhých detí a u seba“ a snaží sa „vyslovovať zreteľne všetky hlásky (U1)“. Učiteľka môže sledovať, „či dieťa vyslovuje správne sykavky (s, c, z, dz, š, č, ž, dž) (U2), a neskôr, či vyslovuje správne slabikotvorné spoluhlásky (l/ĺ, r/ŕ) (U3)“. V prípade odchýlok od normy učiteľka odporúča rodičom dieťaťa návštevu logopéda.“ Autorky za hlavnú metódu učenia sa dieťaťa aj v oblasti správnej výslovnosti hlások považujú hru, konkrétne jazykové hry.

Pojem jazykové hry

Pojem jazykové hry do jazykovedy a filozofie jazyka zaviedol L. Wittgenstein (podľa Sačková, 2021). Označil ním komunikačné jednotky (individuálne výpovede) tvorené jazykovými výrazmi (sú zložené z jazykových znakov na vyjadrenie významov ľubovoľného vzťahu medzi označujúcim a označovaným) a špecifickou súvislosťou, v ktorej sa použije. V jazykových hrách ide o rôznorodosť jazykových výrazov spojených s určitou vonkajšou situáciou, činnosťou, javom, porozumením a prežívaním človeka. Wittgenstein vychádzal z názoru, že samotné učenie sa a používanie jazyka predstavuje jedinečnú ľudskú aktivitu neoddeliteľne spojenú s rozličnými aktivitami aj takými, v ktorých sa používa jazyk hravou formou.[1] Jazykovými hrami sa učíme jazykové výrazyna základe individuálneho chápania, predstáv a prežívania v rôznych kontextoch a podľa toho ich aj používame. Preto majú jazykové hry skôr implicitné pravidlá.

Pravidlá jazykových hier

Pravidlá jazykových hier nemožno presne stanoviť a hodnotiť ich dodržiavanie pre ich tvorivú podstatu. Zrozumiteľnou a jasnou inštrukciou treba ukázať dieťaťu cestu, ktorá ho povedie k viacerým krokom uskutočnenia činnosti prostredníctvom jazykových výrazov.Krok, ktorý si dieťa zvolí, môže byť podobný, ale nemusí byť totožný s krokom, ktoré si zvolí iné dieťa, hoci sa spolu učia o tom istom. Určitý krok, ktorý si dieťa zvolí, treba považovať za krok, ktorý ho vedie v hraní sa, hoci u viacerých hrajúcich sa detí sú tieto kroky podobné. Jazyková hra v sebe zahŕňa všetky okolnosti, za ktorých prebieha, a tak podobne ako jazyk, je spleťou jedinečných jazykových výrazov a ich podobností. Navzájom sa stretávajú a križujú. Wittgenstein tieto podobnosti prirovnal k „rodinnej príbuznosti“.

V takom pragmatickom prístupe k jazyku je význam slova daný jeho používaním v jazyku a jeho fungovaním v systéme určitej činnosti v jednotlivých jazykových hrách. Slová dieťa používa na základe jemu zrozumiteľných aspektov a postoja k nim. Je pochopiteľné, že jedno slovo môže vidieť v rozličných aspektoch (Wittgenstein, 1979, 2002; podľa Sačková, 2021). Pri spontánnom vynachádzaní a používaní slov v rámci jazykových výrazov si dieťaťa neuvedomuje, že sa hrá jazykovú hru. Naopak, jazykovú hru môže zámerne používať učiteľka. Dôležité je, aby si pritom uvedomovala jej hravé znaky.

Znaky jazykových hier

Znaky jazykových hierich odlišujú od jazykových cvičení. Jazykové hry podnecujú deti, aby používali všetky im známe jazykové výrazy a stratégie, aby pre seba zmysluplne nachádzali nové a experimentovali s nimi (Fontana, 1997). Cieľom jazykových hier nie počuť správne odpovede, reprodukovaný text, zopakované slová a vety. Jazykové hry rozvíjajú divergentné myslenie dieťaťa. Preto, ak sa dieťa učí naspamäť a recituje krátke literárne útvary, nemožno to považovať za jazykovú hru.

Jazyková hra má vytvárať príjemnú atmosféru, vyvolať záujem a aktivitu detí, viesť ich k tvorivosti a láske k materinskému jazyku (Pišlová, 2008). K tomu memorovanie často až drilovanie napr. pri nácviku vystúpení detí neprispieva. Hranie sa jazykových hier má viesť deti v uvedomovaní si pestrosti jazykových výrazov. Pramenia zo spontánnosti detí a samoúčelnosti hrania sa.Ak je deťom umožnené prejavovať sa autenticky a s pocitom bezpečia, keď nemusia dbať na správne výkony, tak môžu tvoriť a baviť sa hravými činnosťami. Zároveň musia byť vychovávané k slušnosti, tolerancii a ohľaduplnosti k iným, aby sa o významoch (slov, viet, textov) rozprávali bez hádok a zosmiešňovania. Práve jazykové hry môžu prispievať k zábavnému, až k humornému prežívaniu procesu učenia sa jazyka. Možno sa ich hrať so slovami, vetami aj krátkymi textami.

Zameranie jazykových hier

Jazykové hry so slovami deťom umožňujú hovoriť slová, ktorým rozumejú, ktoré poznajú len pasívne, aj ktoré nekonvenčne vymýšľajú napr.:

 • na označenie určitých zvukov, situácií, činností, vecí, postáv, javov (neologizmy, napr. klumk, žblnkadlo, utrienáčik, opratňovať ....);
 • zámenou slabík alebo hlások;
 • synonymá, homonymá, antonymá;
 • na určitú začiatočnú alebo koncovú hlásku, slabiku;
 • slová, ktoré sú zvukovo podobné;
 • a iné.

Jazykové hry s vetami deťom umožňujú tvoriť vety pri:

 • vymýšľaní (ne)logických, ale autentických jazykolamov, napr. Mačka mňauká mňau, mňau, mňau, psíček havká hav, hav, hav ....; Vrany krákali, vrany krákali .... krá, krá, krá, kačky kačkali .... a iné;
 • dokončovaní významov začatých viet, napr. Mamička mi povedala, .......;
 • skladaní slov s rovnakou začiatočnou hláskou na základe radenia obrázkov a dopĺňania slovies, napr. na hlásku Z (obrázok dievčatka) Zuzana (Zdenka, Zara, Zuna ....) zasadila (zakopala, zaorala ....- obrázky - zemiaky a zeler.);
 • odpovedaní na otvorené otázky týkajúce sa bežného života, napr. Čo urobíš, keď má niekto (mamička, otecko, súrodenec ...) sviatok? .... keď spadne hrnček a rozbije sa ? ...... keď si zašpiníš oblečenie? .... keď stupíš do mláky a zamočíš si topánočky, keď ťa uštipne komár a pod..;
 • odpovedaní na jednoduché problémové otázky, napr. Čo môže zafarbiť a znečistiť vodu? Ako vzniká odpad? Čo všetko môžeme merať (pravítkom), metrom? a iné;
 • opisovaní vonkajších znakov osôb, vecí, javov a situácií, napr. Ako vyzerá osobné auto .... zakvitnutá lúka, topiaci sa ľad, dúha a pod.);
 • a iné.

Jazykové hry s textami deťom umožňujú tvorivo pracovať s krátkymi textami pri:

 • objasňovaní a porovnávaní významov zvukovo podobných slov a viet, napr. Aký je dub a aký je zub? Aká je lavica a aká je levica? Aká je zastávka a aká je zástavka? Aký je nos a aká je noc?;
 • vymýšľaní a opisovaní aj neobvyklého použitia vecí, napr. Ako môže použiť farebné papiere, ..... špagát, ..... lepidlo, .... farby? a pod.;
 • tvorbe hádaniek opisovaním znakov vnímaných osôb, vecí alebo javov;
 • vyjadrovaní predstáv, túžob a prianí;
 • objasňovaní významov obsahu riekanky, krátkej básne, príbehu;
 • a iné.

Ukážky jazykových hier

Hra: Uhádni, čo mám v rukách?

Postup: Učiteľka pripraví mimo videnia detí bežné predmety, napr. zubnú kefku, uterák, papierové vreckovky, čiapku, flautu a iné, s čím sa deti pravidelne stretávajú. Môže použiť aj predmety, v ktorých sa nachádzajú problémové hlásky, aby si deti precvičili ich výslovnosť. Potom vysvetlí postup hry. Dieťa, ktoré sa prihlási, vyberie si predmet, ohmatáva ho, obzerá a hovorí ako vyzerá. Nemôže ho pomenovať. Ostatné deti predmet nevidia a hovoria jeho označenia, ako ich napadajú. Keď názov predmetu uhádnu, vymenia sa.

Hra: Mená pre mačiatka

Postup: Učiteľka povie krátky príbeh, ako sa mačke narodilo 5 malých mačiatok. Rozmýšľala, ale nedarilo sa jej vymyslieť mená pre mačiatka. Priala by si, aby sa mená začínali na hlásku c alebo z alebo s. Môžu byť aj iné problémové hlásky vo výslovnosti detí. Učiteľka poprosí detí, aby pre mačiatka mená vymysleli. Mená, ktoré deti hovoria, môže zapisovať na papier veľkými tlačenými písmenami, aby proces písania videli. Potom mená prečíta. Výber 5 mien z viacerých môže prebehnúť hlasovaním, napr. každé dieťa nakreslí 5 kruhov k 5 menám, ktoré sa mu páčia. Mená s najväčším počtom kruhov budú menami pre mačiatka. Hru možno aplikovať aj na iné zvieratá.

Hra: Tvoríme príbeh

Postup: Učiteľka podľa témy výučby vyberie spolu s deťmi pojem, o ktorom si budú tvoriť príbeh. Deťom vysvetlí, aby pridávali svoje myšlienky k predchádzajúcim myšlienkam iných detí a tvorili spolu príbeh, napr. o knihe, ovocí, zelenine, počasí, lesných alebo domácich zvieratách a pod. Dôležité je podporovať spontánnosť detí, ich autentické výpovede, nehodnotiť ich správnosť, vhodnosť z hľadiska celkového obsahu a logiky príbehu, a tiež neopakovať predchádzajúce vety.

Hra: Čo by si robil/a, keby .....?

Postup: Učiteľka povzbudzuje deti, aby hovorili ľubovoľné aj fantazijné odpovede na otázku:

 • Čo by si robil/a, keby napr. si sa stratil v neznámom meste?
 • Čo by si robil/a, keby si zostal/a sám/a doma?
 • Čo by si robil/a, keby si mal/a čarovný prsteň, ktorý by plnil želania?
 • Čo by si robil/a  keby na vašom dvore pristáli mimozemšťania? a pod.

Hra: Významy pojmov

Postup: Učiteľka podľa témy výučby sa pýta detí v komunikačnom kruhu na vysvetlenia súvzťažných pojmov. Deti ich svojsky vysvetľujú podľa skúseností, predstáv aj fantázie. Hovoria, svoje vysvetlenia odpovedaním na otázky učiteľky: Čo (kto) je to? Prečo je .... ? Čo (ako)by bolo, keby ... ? Napr. Kto je kamarát? Prečo je kamarát dôležitý? Čo by bolo, keby sme nemali kamarátov? Čo je to pomoc? Prečo je dôležité, aby si ľudia pomáhali? Akoby to bolo, keby si ľudia nepomáhali? A iné.

Hra: Kým chcem byť, keď vyrastiem?

Postup: Učiteľka v rámci výučby o profesiách v komunikačnom kruhu položí deťom otázku: Kým chceš byť, keď vyrastieš? Následne ich povzbudzuje, aby na otázku odpovedali podľa vlastných skúseností, predstáv, túžob aj fantázie. Odpovede detí oceňuje a neposudzuje z racionálneho, ani etického hľadiska. Skôr na eticky problematické odpovede podnieti rozhovor medzi deťmi, aby k tomu zaujali stanovisko, povedali, čo si o tom myslia, napr. dieťa bude rozprávať, že chce byť zlodejom, nejakou deštruktívnou postavou z rozprávok a pod.

Odporúčania na záver

Jazykové hry vyžadujú od detí sústredenie pozornosti, rozmýšľanie nad viacerými možnosťami, pamäťové schopnosti, aktívnu rečovú percepciu i produkciu. Čas, za ktorý sa deti dokážu na hru koncentrovať, rozhoduje o ich trvaní. Zvyčajne sú krátkodobé. Učiteľka v hraní sa s deťmi pokračuje, keď pozoruje, že ich hra baví a sú v nej aktívne. Nie je vhodné, ak učiteľka posudzuje správne a nesprávne odpovede detí. Deti nebudú nabudúce odvážne vo vymýšľaní, keď zistia, že síce im učiteľka túto možnosť dá, ale vzápätí povie, ako to malo správne byť.

Deti môže podporovať vo vymýšľaní aj napriek tomu, že ich „výmysly“ sú nelogické a s konvenčnými pravidlami jazyka nemajú nič spoločné. Určite deti budú používať neologizmy, aj slová z cudzích jazykov. Takto môžu spoznávať jazykovú varietu výrazov aj vlastné jazykové možnosti. Aby sa výpovede detí nezabudli, je vhodné, aby ich učiteľka zapisovala pred deťmi na papier veľkými tlačenými písmenami. Môže postupovať selektívne, lebo z vyjadrení viacerých detí určite všetko zapísať nemôže. Následne prečíta zapísané a v rozhovore vedie deti v objasňovaní významov slov, viet alebo krátkych textov tak, ako to deti vedia a chcú.

Je vhodné rešpektovať rozhodnutie dieťaťa, že sa do hry nezapojí, použije slovo neviem, alebo nevysvetlí význam, ktorý vymyslelo. Dôležité je deti chváliť, keď sa snažia hovoriť svoje myšlienky. Ako uviedol Fontana (1997, s. 96) „jazyk tu nie je na to, aby deťom postavil do cesty ešte ďalšiu prekážku, ešte ďalšiu možnosť, ako urobiť niečo zle. Je tu k ich vlastnému prospechu, a pokiaľ im je predkladaný zmysluplným a pomoc obsahujúcim spôsobom, rýchlo postrehnú jeho praktickú hodnotu“.

LITERATÚRA:

 1. FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. Praha: Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4.
 2. LIPNICKÁ, M. Metodické námety na rozvoj jazykových spôsobilostí detí v hovorenej reči. Banská Bystrica: Belianum, 2018, 59 s. ISBN 978-80-557-1453-0.
 3. KOLEKTÍV AUTOROV: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 2016 [online]. Schválilo MŠVVaŠ SR dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 splatnosťou od 1. septembra 2016. Dostupné na : https://www.minedu.sk/data/files/6317_svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf.
 4. PIŠLOVÁ, S. Jazykové hry. Praha: Fortuna, 2016. 112 s. ISBN 978-80-737-3130-4.
 5. SAČKOVÁ, M. Pojem jazykovej hry u neskorého Wittgensteina [online]. [cit. 09.06.2021]. Dostupné na internete: https://fdocuments.in/document/maria-sackova-pojem-jazykovej-hry-u-neskoreho-wittgensteina.html.
 6. ZÁPOTOČNÁ, O. – PETROVÁ, Z. Jazyk a komunikácia. Metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách [online]. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2016. 26 s. ISBN 978 –80 –8118 –175 –7. Dostupné na internete: https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/zrevidovane_jazyk-komunikacia_na_zverejnenie.pdf.

[1] Zdroj: https://beliana.sav.sk/heslo/jazykove-hry, cit. 05-08-2021.

Didaktika 5/2021 (PROFI Balík) časopis v tlačenej podobe - EshopOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk