Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Informácie k zberu údajov o asistentoch učiteľa 2018

Kategória: Aktuality

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Školy s právnou subjektivitou do 24. 5. 2018 vytvoria protokol a spolu s odporúčaním CŠPP alebo CPPPaP k prideleniu asistenta učiteľa ho odovzdajú zriaďovateľoviŠkoly bez právnej subjektivity - odovzdajú odporúčania CŠPP alebo CSPPPaP k prideleniu AU zriaďovateľovi; údaje za školy bez PS zadávajú zriaďovatelia. Zriaďovatelia do 31. 5. 2018 vytvoria protokol zriaďovateľa a odovzdajú ho na OÚ spolu s protokolmi za školy a odporúčaniami CŠPP alebo CPPPaP k prideleniu  asistenta učiteľa.  do 8. 6. 2018 vytvoria protokol za svojich zriaďovateľov a odovzdajú ho na MŠVVaŠ SR.

V máji 2018 sa uskutoční zber údajov o  asistentoch učiteľa prostredníctvom webovej aplikácie „Zber údajov o asistentoch učiteľa“.

Škola, ktorá požaduje finančné prostriedky na AU, zadáva do formuláru ASISTENTI UČITEĽA pre žiakov so zdravotným znevýhodnením nasledovné údaje počet žiakov podľa zdravotného znevýhodnenia vyžadujúcich AU,  označenie triedy, v ktorej sa žiak so zdravotným znevýhodnením vzdeláva, údaje o požadovaných AU, údaje o existujúcich AU na škole, informácie o bezbariérovom priestore a vybavení školy.

Aplikácia sa týka len škôl, ktoré sú financované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR alebo rozpočtovej kapitoly MV SR.

Škola po vyplnení údajov o AU vo formulári ASISTENTI UČITEĽA pre žiakov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom webovej aplikácie vytlačí protokol a predkladá ho svojmu zriaďovateľovi spolu s kópiami odporúčaní z poradenských zariadení (CPPPaP alebo CŠPP) k prideleniu AU (podľa čl. 2 ods. 2 písm. b) Metodického pokynu č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením).

Zriaďovateľ predkladá na OÚ v sídle kraja protokol zriaďovateľa spolu s protokolmi škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kópiami odporúčaní poradenských zariadení k prideleniu AU, ktoré im odovzdali školy.

Okresný úrad v sídle kraja vytvorí sumárny protokol za kraj a odovzdá ho na MŠVVaŠ SR.

MŠVVaŠ SR vypočíta finančné prostriedky na AU a na svojom webovom sídle zverejní zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na AU na obdobie 09. - 12. 2018.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.au.vykazy.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk