Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Informácia o kontrolách BOZP na školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality

V roku 2017 inšpektori BOZP OZ PŠaV na Slovensku vykonali 94 kontrol. Z toho 47 základných kontrol, 14 následných kontrol a 33 iných kontrol. Spolu vydali 108 opatrení, ktoré sú priebežne odstraňované. 

Zo správy vyberáme - najčastejšie nedostatky

  • Nedostatky technického charakteru - chýbajúce doklady o odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení (elektrickej inštalácie budov, bleskozvodov), chýbajúce doklady o vykonaní odborných prehliadok a skúšok el. prenosného náradia, neodstraňovanie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení, chýbajúce bezpečnostné prvky.
  • Nedostatky zisťované v pracovných priestoroch a pracovných podmienkach - nevyhovujúce osvetlenie v triedach, nevhodné tienidlá, chýbajúce kryty svietidiel, zašpinené svietidlá, havarijný stav okien, uvoľnené okná, prehnité a poškodené rámy okien, popraskané alebo rozbité sklené výplne v oknách, chýbajúce bezpečnostné označenie schodísk a vyvýšených plochách oproti podlahe, poškodené schodiská, odtrhnuté alebo poškodené gumové hrany schodov a nerovnosti podláh, poškodenie vonkajších komunikácií v objekte, chýbajúce bezpečnostné certifikáty k vybaveniu detských ihrísk, plesne v priestoroch zamestnávateľa.
  • Nedostatky zistené pri poskytovaní, používaní a hospodárení s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami -  nevypracovanie vlastných zoznamov a chýbajúce aktualizovanie zoznamov pre poskytovanie OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia, poskytovanie OOPP len niektorým profesiám, poskytovanie nevhodných OOPP (chýbajúce certifikáty OOPP), dlhodobé neposkytovanie OOPP pri profesiách, kde je to nutné vzhľadom na závažnosť vykonávanej profesie, chýbajúca kontrola používania OOPP, neposkytovaná údržba OOPP zamestnávateľom.
  • Nedostatky a porušenia predpisov zistené pri a zdravotnej a hygienickej starostlivosti - zamestnanci si hradili vstupné lekárske prehliadky vo vzťahu k práci, nezisťovanie faktorov pôsobiacich na zdravie zamestnanca v pracovnom procese, neurčovanie lehôt vykonávania lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci u jednotlivých zamestnávateľov.
  • Nedostatky a porušenia ustanovení § 19 a § 20 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, nedostatky zistené pri spolupráci, ustanovení a činnosti zástupcov zamestnancov pre BOZP alebo komisie BOZP - nevymenovanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, - nevykonanie školenia pre zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, - nevykonávanie ich pravidelného oboznamovania s platnými predpismi o BOZP, - nevyvesenie zoznamov zamestnancov pre bezpečnosť na pracoviskách.
  • Nedostatky organizačného charakteru - nevykonávanie kontrolnej činnosti vedúcimi zamestnancami na úseku BOZP v súlade s § 9 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov ,nevypracované analýzy rizík alebo neúplnosť analýzy rizík(chýbajúce profesie a riziká), chýbajúce bezpečné pracovné postupy, vo vnútorných prevádzkových predpisoch o BOZP nie je zapracovaná školská legislatíva.
  • Ostatné zistené nedostatky - nevykonávané kontroly telocvičného náradia, nevykonávané kontroly rebríkov a regálov.

Zdroj a ďalšie informácie: 

Ďalšie príspevky k téme bezpečnosti: BOZP pri praktickom vyučovaní a pri príprave na povolanieZabezpečenie primeraného zdravotného dohľadu pre zamestnancov.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk