Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

DIDAKTIKA - odborný dvojmesačník pre vedúcich MZ, PK, školských podporných tímov

Kategória: Aktuality

Odborný dvojmesačník je určený vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom škôl a školských zariadení, vedúcim metodických orgánov škôl a školských zariadení, metodikom teórie a praxe vyučovania, vedúcim vzdelávacej oblasti, študijného odboru, záujmovej oblasti, školským koordinátorom vo výchove a vzdelávaní, školským špecialistom vo výchove a vzdelávaní, supervízorom.

Informuje pedagogickú a odbornú verejnosť o dianí v oblasti vývoja a zavádzania nových metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a o možnostiach uplatňovania efektívnych prístupov v edukácii. 

DIDAKTIKA:

 • monitoruje aktuálne dianie v oblasti vývoja a uplatňovania moderných foriem a metód realizácie procesu výučby,
 • je platformou pre výmenu skúseností v oblasti zavádzania nových prístupov a prostriedkov do vyučovacieho procesu,
 • informuje prostredníctvom erudovaných odborníkov.

Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Didaktika - tlačený časopis  -  Didaktika - online v PROFI balíku

Príklady článkov

Metody rozvoje profesních kompetencí - Didaktika 1/2020

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD./Katedra pedagogiky a psychológie, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s. r. o., Praha

Supervize

Supervizi lze chápat jako způsob podněcujícího rozhovoru, v jehož průběhu má konkrétní pracovník možnost efektivněji reflektovat svoje postoje ke konkrétním situacím, i k vlastní práci jako takové. Rozhovor může nabídnout nové pohledy na situace, které se nám jeví obtížné. Pro mnoho škol je pojem supervize neznámý. Pedagogičtí pracovníci jsou spíše zvyklí na hospitace a inspekce. Supervizi charakterizuje Masáková (2007) jako nezávislou odbornou podporu pro profesionála. Je využívána v profesích, kde se pracuje se vztahem a s emocemi. Jedná se o rovnovážný vztah mezi supervizorem a supervidovaným. Z pohledu působení a průběhu je tato metoda nejblíže kazuistickým seminářům. Zatímco hospitace sleduje metody a cíle, supervize se zabývá procesem a jeho zákonitostmi, vztahem mezi pedagogem a žáky, mezi pedagogy, eventuálně i mezi pedagogy a vedením školy, v řadě případů bývá hospitace ohlášená předem a hodiny podle názoru žáků bývají v případě hospitace odlišné, než jak probíhají obvykle (tím hospitace ztrácí poněkud svůj význam, protože takový učitel většinou nemá dostatek zdravé sebereflexe, aby si všiml rozdílu v atmosféře a aktivitě třídy a zpětně nevyhodnotí pozitiva „upravené“ hodiny). Podmínkou supervize je dobrovolnost – to ji zásadně odlišuje od hospitace. Supervizor obvykle nechodí do tříd, ale pracuje s dospělými a s jejich názory, emocemi, vztahy a problémy. Supervizor může učitelům také ukázat jejich vlastní limity – jejichž uvědoměním se zvyšuje spokojenost v práci, profesionalita oddaluje eventuální vyhoření (Masáková, 2007). Supervize by mohla pomoci rozvíjet dovednosti sebereflexe, přecházet syndromu vyhoření, rozvíjet schopnosti pedagoga při řešení problémových situací a podporovat profesní růst.

Jedním z nejčastějších témat supervize ve škole je konkrétní žák, s kterým si neví učitel rady. Při supervizi si kolegové sdělují vlastní zkušenosti s tím, co na žáka platí, v jakých situacích žák „funguje“, v čem interakce funguje. Učitel může získat nové informace, které postaví žákovo chování do nového světla (vážná nemoc v rodině, rozvod, ADHD), případně se může „utvrdit“ v tom, že žák skutečně provokuje. Důležité je následně hledat příčiny, proč provokuje zrovna takový typ učitele či zda něčím jako učitel k danému chování nepřispívám (většinou se učitelé shodnou na tom, že žák, kterého vnímá někdo jiný jako nesnesitelného, nebývá nesnesitelný pro druhého). Tímto přístupem lze získat nový pohled na konkrétního žáka a zaměřit se na tyto nové kvality. Bohužel si nelze myslet, že supervize je nějaký konkrétní návod, jak vzniklé situace řešit. Každý do interakce vnese nějakou kvalitu, která tam není v jiné interakci, a to co pomáhá jednomu učiteli, druhému vůbec fungovat nemusí, ale princip sdílení a hledání rad je velmi povzbuzující a zcela jistě má svůj smysl.

Hospitace

Podle pedagogické encyklopedie z r. 1938 znamená hospitace (z lat. hospito = jsem na návštěvě) návštěvu ve výuce, nebo ve výchovně vzdělávacím procesu, např. ve školní družině. Hospitace se tedy konají za tím účelem, aby se vedoucí pedagogičtí pracovníci nebo ředitel přesvědčili, jak si pedagog počíná při práci ve výchovně-vzdělávací činnosti, a to po stránce věcné i metodické, jak účelně využívá pomůcky, jakou má kázeň, jak se chová k žákům apod. Pozorovatel při hospitaci má povinnost buď vyučujícího pochválit, nebo ho poučit o lepším způsobu udržení kázně. Hospitaci můžeme chápat jako formu získávání informací o práci, o jejích metodách, organizaci a pracovních výsledcích u jednotlivých pedagogů z hlediska získávání zkušeností hospitujícího nebo z hlediska potřeb pedagogického řízení školní výchovně vzdělávací práce. Smyslem hospitací je tedy poznání pedagogické situace ve výchovně vzdělávacím procesu (Rys, 1975). Dle účelu rozdělujeme hospitaci na všeobecnou, tematickou a speciální. V rámci pedagogické praxe má hospitace podobu všeobecnou. Základní metodou hospitační činnosti je pozorování, popis a následně rozhovor. Hospitaci můžeme rozdělit na tři fáze. V první fázi dochází k přípravě hospitujícího na hospitaci. Ve druhé fázi je vlastní hospitace ve výuce nebo v ŠD. Hospitující nezasahuje do průběhu, ale průběžně si provádí evidenci svého pozorování. Výstupem je hospitační zápis. Ve třetí fázi dojde k rozboru výuky, či výchovně vzdělávacího procesu. V úvodu rozboru zhodnotí sám pedagog svůj pedagogický výkon, posoudí své vytčené cíle a zdůvodní své pedagogické postupy. V další části rozboru se vyjadřuje hospitující. V závěru rozboru hospitace má pedagog obhájit svá stanoviska a zaujmout postoj k hodnocení svého výkonu. Hospitující to vše shrne, aby závěry hospitace přispěly ke zlepšení pedagogických postupů (Dytrtová, Krhutová, 2009).

Kazuistické semináře

Učitelé mohou využívat i kazuistické semináře, v nichž se obvykle prezentují příklady z praxe, s nimiž se pedagogové setkávají. Cílem seminářů je prostřednictvím kazuistik předat praktické zkušenosti, přístupy a konkrétní postupy, které se v práci se žáky s konkrétním postižením osvědčily a fungovaly. Kazuistické semináře vždy probíhají pod vedením zkušeného metodika. Jejich smyslem je rovněž představení příkladů dobré praxe a podpora multidisciplinárního přístupu při práci se žáky s nejrůznějšími obtížemi. Kazuistické semináře lze využívat také v rámci preventivních opatření, kdy se učitelé na konkrétních kazuistikách seznamují s možnostmi řešení daného problému, aniž by zatím sami podobný problém ve své praxi řešili.

Mentoring

Mentoring lze považovat za jednu z velmi efektivních metod, s jejíž pomocí lze získat bohatší praktické zkušenosti, zvláště u začínajících učitelů. Správně by si mentora (neboli rádce) měl volit dotyčný pedagog sám, bude-li mentoring řízen shora, nebude mít nikdy dostatečnou efektivitu. Při mentoringu si obě strany předávají poznatky, informace a rady pro lepší pracovní výkon. Metoda působí podobně jako princip mezigeneračního učení (zde také platí předávání zkušeností obou subjektů procesu učení). Hlavní cíl je zaměřen na samotného pracovníka, jedinec musí co nejlépe poznat sám sebe, vyzdvihnout své silné stránky, svůj osobní potenciál, a to vše využít ve svůj prospěch. Zvláště se jedná o vlastní iniciativu, směrování a odpovědnost, díky čemuž dochází ke zvýšení efektivity práce samotného pracovníka (Kočová, 2014). Mentoring funguje na principu předávání zkušeností a rad starších pracovníků juniorům. Starší pracovníci jsou zkušenější, působí ve školství delší dobu, a tudíž mají větší přehled o možných řešeních konkrétních problémů. Určitým rizikem zde ale bývá, aby starší učitel nebyl v žádné z fází syndromu vyhoření, což by působilo kontraproduktivně. Jeho rady by byly spíše pesimistické a brzdily by tvůrčí potenciál začínajícího pedagoga. Pokud je mentor vhodně zvolený, působí jako inspirátor, vzor, rádce, jenž by měl podněcovat druhého učitele k úkolům, činům, zvyšovat jeho sebevědomí a vést ho k tvůrčím způsobům řešení pedagogických situací. V žádném případě však nejde o výchovu věrné kopie mentora. Metodu mentoringu lze vhodně kombinovat s metodou kazuistických seminářů.

Autodiagnostika jako východisko rozvíjení profesních kompetencí

Autodiagnostika představuje v nejširším smyslu způsob poznávání a hodnocení vlastní poradenské činnosti. Tato část diagnostické práce učitele je velmi důležitá, protože nám podává zpětnou vazbu na naše působení a podává nám ji dříve, než nám zpětnou vazbu může dát někdo druhý. Přispívá nejen k odbornému profesnímu růstu, ale napomáhá i celkovému osobnostnímu rozvoji. Jako základní autodiagnostické metody můžeme použít např. pozorování sebe sama – sledování svých otázek, pokynů, pohybu … přímo v „akci“, pozorování sebe sama prostřednictvím videozáznamu (v tomto případě je ale potřeba dbát na etiku pořízení záznamu), obsahovou analýzu dokumentace – příprav, pozorování reakcí klientů. Využít můžeme i níže uvedené metody – sebereflexivní deník, sebereflektivní inventář, portfolio apod. V zahraničí se někdy místo autodiagnostiky využívá pojem audit.

Sebereflexivní deník

Sebereflexivní deník má písemnou formu. Do něj si zapisujeme své zážitky, zkušenosti, postřehy z poradenského procesu. Deník se tak stává prostředkem sebepoznání. Psaní deníku musí mít jasný cíl. V deníku by nemělo jít jen o popis poradenské činnosti, ale také o pocity, které vznikají v různých situacích. Další metodou je sebereflexivní dotazník. Zde jde o pokládání si sebereflexivních otázek (uzavřené, polootevřené, nebo otevřené otázky), otázky by se měly především týkat poradenských situací (Syslová, 2013). Sebereflexivní deníky ­mohou sloužit také jaké měřítko pro sledování efektivity dosahování stanovených cílů v pedagogickém procesu.

Ukázka složek obsahové analýzy hodnocení

Složka

Příklad otázek

rozumová

Co jsem zvládl/a? Co dokážu lépe? Kde mám ještě rezervy?

afektivní

Jaké jsem měl/a pocity při dané činnosti? V čem pociťuji změnu?

psychosomatická

Odráží se moje činnosti a pocity do somatické oblasti? Jak se mi dýchá při činnosti?

evaluační/hodnotící

Čím mě daná aktivita obohatila? Má pro mě přínos?

Při zpracování sebereflexivních deníků je vždy lepší, aby záznam byl pořízen v krátkém časovém intervalu po proběhnutí dané situace, která stojí za zaznamenání a aby byl pořízen v co možná nejvyšší míře autentičnosti. Jinými slovy, aby pořizovatel záznamu nepsal zápis pro nějakého imaginárního (nebo i konkrétního) čtenáře a neměl tak tendenci „dělat se lepším, nebo horším“, případně jinak upravovat kontext dané situace.

Sebereflexivní inventář

Tato technika stojí na podobných základech jako ta předchozí. Rovněž spočívá ve zpracovávání konkrétních situací, avšak neobjevuje se zde požadavek pravidelnosti zápisů a i samotná konkrétní podoba je v některých aspektech odlišná. Sebereflexivní inventáře lze vytvářet v jakékoliv podobě a přizpůsobovat je aktuálním potřebám a situacím.

Příklad: Jak situace proběhla (popis situace)? Kdo byl v dané situaci aktivní a kdo pasivní (popis účastníků situace a jejich „rolí“ v ní)? Co jsem v dané situaci prožíval? Jak jsem situaci řešil? Jaké byly mé pocity poté, co k došlo k řešení (vyřešení situace)? Jaké byly jiné možnosti řešení? Jak reagoval klient? Jaké z daného řešení (příp. situace) plynou důsledky? Jak jsem s výsledkem situace spokojen a co mohlo proběhnout jinak? Co mi bránilo v tom, vyřešit situaci lépe (klidněji, rázněji, objektivněji, rychleji apod.)? Na jaké konkrétní postupy, činnosti (slova, gesta, pocity, myšlenky apod.) mohu být u sebe v této situaci hrdý? Co se mi konkrétně povedlo? Je dané řešení obecně vhodné a mohu jej využít v podobných (jiných) problémových situacích? Jak na danou situaci (a její řešení) nahlížím s odstupem času? (Křeménková, 2015).

Sebereflexivní rozhovor

Sebereflexivní rozhovor provádíme sami se sebou. Tento rozhovor můžeme vést ústně, ale i písemně (Horká, Syslová, 2011). Sebereflexivní rozhovor můžeme vést záměrně nebo nahodile. Při záměrném strukturovaném rozhovoru si stanovujeme cíle. Nahodilý vnitřní rozhovor není tak přesný a účinný, protože cíle si předem nevytyčíme. Švec (1998) také dále popisuje, jaké otázky si můžeme pokládat ve vnitřním dialogu. Jsou to otázky vnitřní a vnější a máme tři kategorie otázek. Popisné umožňují zpětně si uvědomit a popsat své prožitky. Co jsem vlastně dělal? Kauzální otázky umožňují podrobnější analýzu vlastního jednání. Proč jsem jednal právě takto? ­Rozhodovací umožňují hledání dalších možností pro profesionální rozvoj. Co dělat jinak? V sebereflexi je důležité umět vést dialog sám se sebou, kdy se rozdvojuje „já pozorovaný“ a „ já pozorující“ (Horká, Syslová, 2011).

SWOT analýza – analýza vlastního potenciálu

V rámci kvalitního intrapersonální auditu můžeme využít techniku SWOT analýzy. Při této technice promýšlíme:

 • své silné stránky – to v čem jsme silní, dobří, na čem můžeme stavět svou profesionalitu,
 • své rezervy („slabé stránky“) co bychom mohli zlepšit, rozvíjet, abychom svou profesionalitu ještě zvýšili,
 • příležitosti prostředí – v čem nám stávající stav prostředí může pomoci v dosažení cíle (např. široká nabídky vzdělávacích kurzů, diverzifikace škol, moderní pedagogická literatura),
 • hrozby okolí – v čem nám prostředí může dosažení cíle narušovat (např. právě již zmíněný formální přístup k podpoře kvalitního vyučování, nízké finanční ohodnocení….).

Tabulka:

Silné stránky Rezervy
Příležitosti prostředí Hrozby okolí

Poté, co si tabulku vyplníme, je vhodné zvýraznit ty silné stránky, které budeme využívat pro zvyšování kompetencí uvedených v „rezervách“, sestavíme si plán, na kterých rezervách začneme pracovat nejdříve. K rozvoji využijeme položky zařazené do příležitostí. 

Inventář pozitiv konkrétní profese

Tato technika je více určena pro profesní oblast, jako jedna z metod prevence syndromu vyhoření, s nímž se setkáváme v pomáhajících profesích velmi často. V rámci inventáře si každý vytvoří seznam pozitiv své profese. Nejméně by seznam měl obsahovat 10 položek, horní limit není stanoven.

Příklad: Co se vám nejvíce líbí na vaší práci? Byl by váš život bez této práce skutečně uspokojivý? Byl by váš všední den bez pracovních sociálních kontaktů skutečně zajímavý a uspokojující potřebu komunikace? Je mezi vašimi kolegy, nadřízenými někdo, koho osobně obdivujete a koho byste si zvolili za přítele, vzor? Dokážete se vzpomenout na dobu, kdy jste si vybrali svou nynější práci? Co vás na povolání fascinovalo? Existují možnosti, jak byste v současné situaci mohli lépe využít svého nadání a schopností? Znáte někoho, kdo je ve stejném povolání daleko úspěšnější a spokojenější než vy? Sestavte si pozitivní seznam činností, které jsou vám obzvlášť blízké. Co byste dělali nejraději? Co by se muselo stát, aby vaše dnešní práce zcela odpovídala vašim přáním?

Zaměření sebe na příjemnější stránky vašeho povolání může pomoci získat reálnější postoj i k těm méně příjemným. Pomůže k tomu i rozhovor s kolegy, ale ještě lépe návštěva podobného pracoviště, rozhovor s kolegou, návštěva jeho vyučovací hodiny apod. Nezřídka poznání, že v zařízení podobném vašemu nebo vedle ve třídě se potýkají s podobnými problémy, pomůže rychle a rázem změnit pohled na svoji profesi, svou situaci, viděnou před tím jen černými brýlemi.

Báseň mého života

Tato technika je určitou kombinací vnitřního sebereflexivního rozhovoru a techniky „nedokončené věty“. Nabízí se většinou pro použití ve skupinové práci, lze ji ale využít i individuálně (v takovém případě bohužel odpadá zpětná vazba skupiny, ale i tak má svůj význam). Podle určitého scénáře – konstruktu – tvoříme vlastní báseň života, a to na principu doplnění nedokončených vět. Při individuálním použití je vhodné báseň na chvíli „uložit“ do šuplíku a vrátit se k rozboru vlastní tvorby o pár dní později. Promyslet jednotlivé části a následně volit některé z technik vedoucí ke změně, pokud budeme mít pocit, že by si některé body našeho života změnu zasloužily (blíže např. Kolařík, 2011).

Příklad: Struktura Básně mého života:

 • Jsem….
 • Chci se dozvědět ….
 • Slyším ….
 • Vidím ….
 • Toužím po….
 • Jsem….
 • Tvářím se, že jsem ….
 • Prožívám….
 • Dotýkám se….
 • Dělám si starosti o….
 • Pláču nad….
 • Jsem ….
 • Dobře rozumím, že….
 • Tvrdím, že….
 • Sním o tom, že….
 •  Snažím se, aby….
 • Doufám, že….
 • Jsem….

Profesní portfolio

Pro zavedení tohoto evaluačního nástroje musíme respektovat několik pravidel. Portfolio slouží jako nástroj zpětné vazby a rozvoje naší osobnosti, jelikož zkvalitnění výkonu profese není bez sebereflexe možné. Tu lze pomocí portfolia realizovat tak, že dotyčný hledá a vybírá položky portfolia dokládající odpovědi na následující otázky: ­Plánuji svou vlastní práci a rozvoj klientů efektivně? Vytvářím v poradenském procesu cíleně prostředí, v němž se klienti cítí dobře? Využívám systematicky reflexi své poradenské práce ke zlepšování svých profesních činností ve prospěch klientů? Věnuji se systematicky a plánovitě svému profesnímu a osobnostnímu rozvoji?

Příklad: Čtyři fáze zavádění portfolia

 1. V první fázi portfolia se nevytváří speciální dokumenty, mnohem důležitější je soustředit se na kvalitu, aby položky portfolia měly vypovídající hodnotu. Portfolio musí být funkční, jde o to, abychom byli schopni odpovědět na otázku: „Proč jsem tento materiál zařadil do svého profesního portfolia?“
 2. Ve druhé fázi docházíme k analýzám, reflexím a k zamýšlení se nad dokumenty dokládajícími odpovědi na výše jmenované otázky. Vše se pak vyhodnotí, co se podařilo a co by bylo dobré zlepšit.
 3. Ve třetí fázi se nad uvedeným portfoliem sejdeme s nadřízeným nebo kolegou (případně mentorem). Cílem třetí fáze je získat komplexní pohled na výkon profese konkrétního člověka.
 4. Čtvrtou fází práce s profesním portfoliem je formulování plánu osobního rozvoje pro příští období, na vytváření se podílíme my sami. Ve struktuře profesního portfolia je strukturovaný profesní životopis, osobní vzdělávací platforma, plán profesního rozvoje a dokumenty dokládající naplňování rámce profesních kvalit.

Závěr

Role předmětových metodiků by se měla v praxi výrazně posílit, navrátit této pozici její původní význam – v podpoře nových učitelů, metodické podpoře stávajících kolegů, v podpoře využívání moderních přístupů, nových učebnic a pracovních listů, zajišťování odborných seminářů s ohledem na potřeby učitelů (zjištěných v průběhu autodiagnostiky a následné evaluace jednotlivých analýz), sledování nových trendů, organizaci „kazuistických seminářů“, na nichž je možné řešit jak konkrétní pedagogické situace se žákem, tak i způsob práce s novou didaktickou pomůckou – učebnicí – programem. Pozici předmětového učitele je nutné vnímat jako pozici tutora – mentora, jehož účelem není kritizovat učitele, ale být mu morální a odbornou podporou k odvádění profesionální pedagogické práce.

LITERATÚRA:

 1. Dytrtová, R., Krhutová, M. Učitel. Příprava na profesi. Praha, Grada, 2009.
 2. Hublová, P., Lána, M. Předmětové komise na ZŠ – struktura, organizace, fungování. Projekt Metodik. Dostupné: http://metodik.eu/dvd/docs/pdf/odborne-seminare/predmetove-komise.pdf
 3. Horká, H., Syslová, Z. Studie k předškolní pedagogice. Brno, Masarykova univerzita, 2011.
 4. Kočová, J. Vybrané metody vzdělávání pracovníků v organizaci – coaching, mentoring, counselling, e-learning. In: Veteška, J. (ed.), Celoživotní učení pro všechny – výzva 21. století. Lifelong leasing for all – challenge of 21st century. Praha. UJAK, 2014.
 5. Kolařík, M. Interakční psychologický výcvik. Praha, Grada, 2011.
 6. Křeménková, I. Osobnostní sebereflexe pro učitele. Průvodce studiem. Online. 2015.
 7. Dostupné:http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/veda-vyzkum-zahr/2015/seminare/Kremenkova_Osobnostni_sebereflexe_pro_ucitele__2_.pdf
 8. Lampertová, A. Adaptačný program pre začínajúceho učiteľa, pomoc alebo povinnosť? In: Kohnová, J. (ed). Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha, PedFUK, 2012.
 9. Masáková, V. Supervice není totéž co inspekce. Učitelské noviny, č. 46/2007.
 10. Rys, S. Hospitace v pedagogické praxi. Vysokoškolská příručka pro pedagogické fakulty. Praha, SPN, 1975.
 11. Syslová, Z. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha, Grada, 2013.
 12. Švec,V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno. MU, 1998.

Didaktika 1/2020

Hĺbkové učenie a vyučovanie - Didaktika 2/2022

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Autorom koncepcie hĺbkového vyučovania[1] je kanadský pedagóg Fullan. Zastáva názor, že edukáciu a učenia sa žiakov možno aj v súčasnosti zlepšiť prostredníctvom hĺbkového učenia. Hovorí aj o novej pedagogike (NPDL – New Pedagogies for Deep Learning).

Hĺbkové učenie a vyučovanie poskytuje žiakom pokročilé zručnosti potrebné na zvládnutie sveta. Pripravuje ich na to, aby sa stali zvedavými, neustále sa učiacimi, nezávislými žiakmi, ako aj premýšľajúcimi, produktívnymi a aktívnymi občanmi v demokratickej spoločnosti (Hargreaves, Fullan, 2012). Iné definovanie je: „Pri hĺbkovom vzdelávaní žiaci kriticky myslia, komunikujú a efektívne spolupracujú s ostatnými vo všetkých predmetoch. Žiaci sa učia samostatne riadiť svoje vzdelávanie a osvojujú si tzv. akademické myslenie a učia sa celoživotne učiť. Hlbšie učenie je proces učenia sa pre transfer, čo znamená, že umožňuje žiakovi využívať, čo sa naučil v jednej situácii a použiť ho v inej situácii“ (Bransford, J. D., Brown, A.L., Cocking, R. R. 2000).

Pellegrino a Hilton (2012, s. 5) hĺbkové vyučovanie a učenie charakterizujú ako proces, prostredníctvom ktorého sa jednotlivec stáva schopným využiť to, čo sa naučil v jednej situácii a aplikovať to na nové situácie (t. j. prenos) prostredníctvom rozvoja kognitívnych, interpersonálnych a intrapersonálnych kompetencií“.

Podľa tejto definície dochádza k hlbšiemu učeniu v rámci troch prekrývajúcich sa domén ľudských kompetencií: kognitívnej, intrapersonálnej a interpersonálnej. Tieto kompetencie predstavujú základné atribúty a ciele hĺbkového učenia a pripravujú žiakov na to, aby boli kreatívnymi a spolupracujúcimi riešiteľmi problémov, ktorí sa učia celý život.

Pri hĺbkovom učení sa kladie akcent na pozornosť záujmom žiakov, primeranú náročnosť, využívanie stratégií vedúcich k aktivite, aktívny prístup k učeniu, vzájomné učenie sa, sebareflexia žiakovho učenia sa, tvorivá práca s digitálnymi vzdelávacími prostriedkami v práci učiteľa aj v činnostiach žiakov a pod.

Na týchto a ďalších základoch spočíva podstata hĺbkového učenia a podstata novej pedagogiky. Fullan so svojimi spolupracovníkmi zistil, že to sú oblasti, ktoré nie sú v bežnom edukačnom procese doceňované.

V reálnom edukačnom procese si neraz myslíme, že učíme dobre, že žiaci si osvojili veľa vedomostí a pod. Po niekoľkých vyučovacích hodinách zistíme, že sme sa mýlili. Žiaci vedomosti síce majú, tie sú však málo využiteľné v iných zmenených situáciách, nechápu rôzne vzájomné súvislosti učiva, nevedia využiť doteraz naučené pri získavaní nových vedomostí atď. Neraz sú to vedomosti, ktoré sú povrchné a plytké. Ich nedostatok spočíva v tom, že sú málo funkčné, že žiaci si ich osvojili bez súvislostí s inými vedomosťami a poznatkami a pod.Priamy prenos informácií z učiteľa na žiakov je už dávno prekonaný, treba preferovať také vyučovanie, ktoré dáva priestor aktivite žiakov pri získavaní nových vedomostí.

Protikladom uvedeného je hĺbkové učenie, v ktorom sa žiaci učia do hĺbky, objavujú súvislosti, hľadajú vzťahy, porovnávajú a pod. Rozdiely medzi druhmi učenia sú vyjadrené na obrázku č. 1 a v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1: Porovnanie zaužívaného a hĺbkového vyučovania, zdroj: Fullan 2021.

Povrchové učenie
Hĺbkové učenie
Rozšírené
Reálne
Vzťahy
identifikovanie
porovnávanie
vytvorenie nového
pripomenutie
kontrast
kritické hodnotenie
vypočítanie
vysvetlenie
navrhovanie iného
opísanie
analyzovanie
teoretizovanie o....
vymenovanie
interpretovanie
zovšeobecnenie
kombinovanie
vzťahovanie
formulovanie hypotéz
vytvoriť algoritmy
aplikovanie
reflexia
Kvantita
Kvalita

Treba zdôrazniť, že hĺbkové učenie a vyučovanie nespočíva len v osvojení si vedomostí, v pohotovom vymenovaní, charakterizovaní istých znakov, javov a pod. K lepšiemu pochopeniu podstaty poslúži tabuľka č. 2.

Tabuľka č. 2: Činnosti a aktivita v hĺbkovom vyučovaní, zdroj: Fullan, M., Langworthy, M. 2014.

Činnosť Príklady aktivity
Kontrast Vidieť, hľadať, uviesť dôležitý rozdiel medzi vecami a javmi.
Porovnanie Vysvetliť, ako sa veci a javy podobajú, čo majú spoločné, resp. rozdielne.
Vysvetlenie Vedieť vysvetliť alebo opísať význam témy, a to aj s aplikáciou.
Vzťahy Vysvetliť ako myšlienky spolu súvisia, čo majú spoločné – rozdielne.
Analýza Skúmať obsah preberaného učiva, témy a hľadať ich vzájomný vzťah.
Aplikácia Využiť konkrétne vedomosti a skúsenosti na riešenie problému, získavanie ďalších vedomostí.
Reflexia Ukázať nové možnosti niečoho na základe štúdia a minulých skúseností.
Zovšeobecnenie Vyvodiť všeobecný záver z viacerých faktov.
Odporúčanie Navrhnúť, čo je vhodné urobiť na základe kritického zhodnotenia dostupných informácií.
Hypotéza Navrhnúť postupy, ktoré možno použiť ako východisko pre ďalšie štúdium.
Teória Formulovať závery, myšlienky, námety pre ďalšie možné využitie témy.

Ak by sme ostali len pri edukačných vzťahoch, nevyčerpali by sme viaceré podstatné znaky hĺbkového učenia. Hĺbkové vyučovanie a s ním spojená nová pedagogika pripisujú mimoriadny význam aj prostrediu, v ktorom sa realizuje edukácia. Vhodne vytvorené prostredie podporuje rozvoj a činnosti mozgu, má motivujúci vplyv a emocionálne pôsobí na žiakov. Kvalita sociálneho prostredia a interakčné vzťahy pôsobia na edukáciu. Emócie sú tým, čo mimoriadne vplýva na všetky činnosti žiakov, sú významným motorom pre učenie sa žiakov. Teória hĺbkového vyučovania čerpá aj z neurovednej oblasti. Namiesto podrobnejšieho vysvetľovania uvedieme pravidlo „používaj, lebo stratíš“, v ktorom je vyjadrené, že činnosťami, opakovaním a využívaním vedomostí v rôznych súvislostiach sa reorganizujú oblasti mozgu, ktoré sa podieľajú na učení. Náš mozog sa neustále prispôsobuje svojmu prostrediu, pričom predchádzajúce skúsenosti majú silný vplyv na pripravenosť mozgu na učenie (Hinton, In Dumant, H. a kol., 2005, s. 117.)

V súčasnosti sa čoraz častejšie zdôrazňuje, že cieľom vyučovania už nie sú len vedomosti, ale aj adaptívna odbornosť. Je to schopnosť flexibilne a zmysluplne uplatňovať a využívať naučené vedomosti a zručnosti v rôznych situáciách.

Ako vytvárať adaptívnu odbornosť a adaptívne kompetencie?

Vyššie spomínaní autori odporúčajú, že žiaci musia:

 • získať vedomosti o tom, čo obsahuje istá tematická oblasť,
 • získať know-how na riešenie úloh a problémov, musia vedieť úlohy a problémy rozdeliť na menšie čiastkové ciele a nájsť riešenie, pričom sa kladie dôraz na systematický prístup k úlohe,
 • mať vedomosti o vlastnom kognitívnom fungovaní, byť si vedomí toho, ako ich postoje a motivácia k učeniu ovplyvní výsledok,
 • disponovať sebaregulačnými zručnosťami, napr. plánovať a monitorovať vlastné riešenie úloh, mať záujem na vlastnom riešení, využívať sebamotiváciu,
 • mať pozitívne presvedčenie o sebe ako o učiacom sa.

Vychádzajúc z prác Fullana, Langworthy (2014) a ďalších autorov zaoberajúcich sa edukáciou pre budúcnosť sa zdôrazňuje, že pri takomto vyučovaní a učení ide predovšetkým o nasledovné:

 • učiaci sa je motivovaný vedomým zámerom učiť sa - osobným, sociálnym alebo akademickým,
 • učiaci sa snaží prevziať zodpovednosť za učenie a rozvíjať zručnosti, hľadanie zmyslu je nevyhnutné v prístupe učiaceho sa,
 • učiaci sa usiluje porozumieť a aplikovať vzdelávanie na nové situácie, budovať vedomosti a byť schopný ich prenášať,
 • učiaceho sa poháňa silná vnútorná motivácia, angažovanosť a emocionálna angažovanosť,
 • učiaci sa aktívne spracováva informácie: globálny pohľad na proces učenia, stratégie rozvoja a organizácie zdrojov, analýza, rozlišovanie medzi novými a predchádzajúcimi poznatkami, identifikácia kľúčových pojmov, prepojenie vedomostí a pod.,
 • učiaci sa zdokonaľuje a riadi svoje metakognitívne procesy.

Úlohy učiteľa v hĺbkovom vyučovaní

Učiteľovi musí záležať na tom, aby sa žiaci neučili povrchne, ale hĺbkovo, aby tomu čo sa učia, skutočne rozumeli a vedeli využívať. Musí vynakladať úsilie, aby žiaci prekročili rámec základného porozumenia a rozvoja zručností a usiluje sa, aby si rozvinuli hlbšie porozumenie, schopnosti aplikovať kľúčové koncepty, nápady a zručnosti, aby čo najviac aplikovali v rôznych situáciách to, čo sa naučili, podporuje kritické a kreatívne myslenie, podporuje rozvoj zručností učenia sa – metakogníciu.

Učiteľ dbá, aby sa žiaci intenzívne zapájali do edukačného procesu. Vytvára priestor a dáva im možnosť klásť otázky, rozpráva sa s nimi, organizuje vyučovanie tak, aby sa navzájom učili, dáva im priestor využívať vlastné pohľady, vlastné riešenia, pritom sa usiluje o komplexnosť poznávania. 

Vzdelávacími aktivitami podporuje vysoké kognitívne výzvy, napr. analýzu údajov, možnosti rôznych interpretácií, podporuje brainstorming a vlastné riešenia žiakov, ich námety, názory a pod.

Žiaci dostávajú príležitosť učiť sa autentickými situáciami, ktoré podporujú hlboké porozumenie a zručnosti, rozvíjajú zvedavosť, záujem, podporujú kritické návyky myslenia a využívajú vedomosti získané mimo školy alebo autodidakciou.

Kľúčové kompetencie – 6 C

Fullan v súvislosti s hĺbkovým vyučovaním hovorí o novej pedagogike. Novú pedagogiku charakterizuje, resp. vymedzuje okrem pedagogicko-didaktických aspektov aj ako rozvoj kľúčových zručností pre budúcnosť. Literatúra ich opisuje ako 6 C.

 1. Výchova charakteru (Character education)- čestnosť, sebaregulácia, zodpovednosť, usilovnosť, vytrvalosť, empatia, prispievať k bezpečnosti a prospechu iných, sebadôvera, osobné zdravie a pohoda, kariérne a životné zručnosti.
 2. Občianstvo (Citizenship) - globálne vedomosti, citlivosť a rešpektovanie iných kultúr, aktívna účasť na riešení otázok udržateľnosti ľudstva a životného prostredia.
 3. Komunikácia (Communication) - efektívna ústna a písomná komunikácia, komunikácia s rôznymi digitálnymi nástrojmi, zručnosti počúvania.
 4. Kritické myslenie a riešenie problémov (Critical thinking and problem solving)- pri navrhovaní a riadení projektov, vedieť riešiť problémy, prijímať efektívne rozhodnutia s využitím rôznych digitálnych nástrojov a zdrojov.
 5. Spolupráca (Collaboration)- práca v tímoch, učenie sa od iných a prispievanie k učeniu sa iných, zručnosti v oblasti vytvárania sociálnych sietí, empatia pri práci s rôznymi druhými.
 6. Tvorivosť a predstavivosť (Creativity and imagination) - ekonomická a sociálna podnikavosť, zohľadňovanie a presadzovanie nových nápadov a vedenie k činnosti (Fullan, Langworthy 2014).

Ak si dáme vyššie uvedené kľúčové zručnosti do vzťahu s prognózami vývoja spoločnosti, potom ide v skutočnosti o vysoko aktuálne úlohy.

Pohoda a učenie - Wellbeing and Learning

Fullan (2021b) prikladá význam aj wellbeingu (pohoda, blahobyt, blaho, prospech a pod.). Je to stav, keď sa človek cíti dobre, je zdravý, pracuje v pohode, nepociťuje negatívne tlaky na svoju osobu a pod. Patria tu aj pocity spokojnosti, napr. plnenie úloh, jasné vymedzenie činnosti. Tradičná škola a tradičné vyučovanie sú zamerané na výkon. Pre školu a učiacich sa sú podstatné známky. Takéto vzdelávanie nie je celkom účinné a často aj žiaci s dobrými známkami a dobrým hodnotením nie sú pripravení na život. V edukácii preto treba spojiť učenie sa aj s istou pohodou. Nie náhodou sa aj u nás začína hovoriť o kvalite života žiaka v škole, o emocionalizácii učenia a vyučovania a pod. Vychádzajúc aj z poznatkov neurovedy treba učenie a pohodu vnímať ako niečo, čo musí byť vzájomne integrované. Nejde tu len o nejaké vonkajšie efekty, ale aj o významný vplyv na vnútornú motiváciu učiaceho sa.

Aplikovanie uvedeného do edukačného procesu znamená harmonické pôsobenie na žiakov v:

 • KOGNITÍVNEJ OBLASTI – podporovať riešenie problémov, tvorivosť, viesť žiakov ku kritickému mysleniu a pod. Dbať na to, aby si vytvárali vlastné názory, zaujímali postoje, vedeli sa orientovať v informáciách – to všetko vedie k zvyšovaniu motivácie k dosahovaniu stanovených cieľov.
 • FYZICKEJ OBLASTI – viesť žiakov k zdravému spôsobu života, aktivitám, športu, ale aj k správnemu dennému režimu a správnemu životnému štýlu.
 • Emocionálnej oblasti – vytvárať také podmienky pre edukáciu, ktoré nevyvolávajú stresové situácie, kde žiaci dôverujú učiteľovi, spolužiakom, učia sa ovládať, zvládať aj náročnejšie situácie a sú vedení k tomu, aby poznali samého seba, vedia regulovať svoje emócie.
 • SOCIÁLNEJ OBLASTI – učiť žiakov empatii, spolupatričnosti, vytváraniu, utužovaniu kontaktov, podporovať komunikáciu a spoluprácu s inými.
 • DUŠEVNEJ OBLASTI – poznať seba samého, viesť k rešpektovaniu etiky vzájomných vzťahov a pod.

Výskumy dokazujú (napr. Srb, Felcmanová, Pýchová, 2021), že ak sa wellbeingu venuje pozornosť, učebná činnosť žiakov sa zlepšuje. Čo je však z hľadiska wellbeingu mimoriadne prínosné je to, že vedomostí, ktoré sú nutné k životu a práci, získava žiak vlastnou činnosťou a v súlade s rozvojom rôznych, pre život potrebných, kompetencií.

Rozdiely medzi tradičnou edukáciou a hĺbkovým učením

Považujeme za potrebné uviesť zásadné rozdiely medzi tradičnou edukáciou a hĺbkovým učením.

 1. Zásadne sa mení charakter vyučovania. Podstatné a mimoriadne významné je, že z knižného získavania vedomostí žiakov sa prechádza na proces učenia a jeho ciele, ktoré sú zamerané na hĺbkové učenie, na rozvíjanie schopností žiakov učiť sa a využívať vedomosti vlastnou aktivitou a rôznymi činnosťami.
 2. Zásadne sa mení vzťah učiteľ – žiak. Žiak nie je len prijímateľom nových vedomostí a ani ich odovzdávateľom učiteľovi (napr. pri skúšaní), ale obidvaja sú vzdelávacími partnermi. Proces učenia sa je procesom spoločného objavovania s učiteľom, spolužiakmi. Ide aj o uplatňovanie vedomostí a vytváranie možností a potrieb ich využívania a ich dôsledné využívanie pri ďalšom učení.
 3. Všadeprítomné digitálne zdroje (nielen v školách) sa stali základom učenia sa. To umožňuje rýchlejšie objavovať, vytvárať a využívať poznatky v reálnom svete. Žiakov treba viesť k tomu, aby tieto zdroje využívali pre získavanie vedomostí. V školách sa využívajú rôzne technológie, ale bez zásadnejších zmien v pedagogike. Nie ojedinelé sú aj hlasy, že napriek tomu, že v školách je rôzna technika, nedosahujú sa také výsledky v učebnej činnosti žiakov, ako by bolo žiaduce (Laurillard, 2012).
 4. Učiteľská spôsobilosť je oveľa dôležitejšia a významnejšia ako v minulosti. Nespočíva len vo vyučovacích zručnostiach a metódach, ale kladie dôraz aj na schopnosť vytvárania partnerských vzťahov so žiakmi, s kolegami. Partnerské vzťahy pomáhajú žiakom zvládnuť proces učenia, vzťahy s kolegami prispievajú napr. k analyzovaniu výsledkov práce žiakov, prispievajú k optimalizovaniu edukácie.

Hĺbkové učenie a vyučovanie je jednou z inovatívnych koncepcií vyučovania. Je to vyučovanie, ktoré vťahuje žiaka do uvedomelého a tvorivého vzdelávania. Pracovať s touto koncepciou si od učiteľov vyžaduje zmeniť filozofiu názorov na učenie sa žiaka. Je to edukácia, v ktorej žiak vedomosti získava vlastnou činnosťou, spoluprácou so spolužiakmi, čerpaním z poznatkov denného života a pod. Je samozrejmé, že uvedená edukácia si vyžaduje iné metódy nielen od žiakov, ale predovšetkým od učiteľa.

LITERATÚRA:

 1. BRANSFORD, J. D, BROWN, A.L., COCKING, R. R. 2000.WhatisLearning?[on line] [dostupné 8. 1. 2022]https://inquiry.galileo.org/ch1/what-is-learning/#zp-ID-5-2302310-RCEBKJKF.
 2. FULLAN, M. 2021. The right drivers for whole system success. Victoria : Centre for Strategic Education, ISBN 978-1-925654-56-1 [on line] [dostupné 15.10.2021] https://michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2021/03/Fullan-CSE-Leading-Education-Series-01-2021R2-compressed.pdf.
 3. FULLAN, M., LANGWORTHY, M. 2014. A Rich Seam How New Pedagogies Find Deep Learning. London : Pearson, ISBN: 978-0-9924 -2203-5.
 4. LAURILLARD, D. 2012. Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. New York : Routledge, ISBN 978-0-4158-0385-4.
 5. PELLEGRINO, J. W.,HILTON, M. L. 2012. Education for life and work: developing transferable knowledge and skills in the 21st century. Washington DC : The National Academies Press, ISBN 978-0-309-25649-0.
 6. SRB, V., FELCMANOVÁ, L., PÝCHOVÁ, S. 2021.Jak zlepšovat učení, wellbeing a rovné šance žáků v ČR prostřednictvím středního článku a dalších opatření. [on line] [dostupné 11.10.2021]https://partnerstvi2030.cz/wp/wp-content/uploads/2021/10/Zaverecna_ publikace_Parnerstvo_1rok2021_modra.pdf.
 7. HARGREAVES, A., FULLAN, M. 2012. Proffesional Capital.Transforming teaching in every school. New York : Teachers College Press, ISBN 978-0-8077-5332-3.
 8. HINTON, CH, FISCHER, K. W. 2010. Learning from the developmental and biological perspektive. In DUMANT, H., INSTANCE, D., BENAVIDES, F. 2010.The Natuof Learning. Paris : OECD Publishing, ISSN 978-92-64-08647-0.

[1] V literatúre sa uvádzajú pojmy: Deeplearning (teaching = hĺbkové učenie) vyučovanie Machinelearning (teaching =  „strojové“ hlboké učenie) vyučovanie. Viaceré články nerozlišujú medzi pojmami hĺbkové a hlboké. V našom ponímaní uprednostňujeme pojem hĺbkové učenie, resp. vyučovanie. Zaužívané je aj napr. hĺbkový štýl učenia. Pojem hlboké vyučovanie sa najčastejšie spája s umelou inteligenciou, neurónovými sieťami a pod. V literatúre a v mnohých prekladoch sa nerozlišuje medzi týmto pojmami, používa sa pojem hlboké vyučovanie aj vtedy, keď správnejšie by bolo hovoriť o hĺbkovom učení alebo vyučovaní. Vyskytujú sa aj pojmy hlbšie vyučovanie. 
 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov