Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania v základnej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Problematiku šikanovania a klímy školy v ZŠ, G a SOŠ sleduje Štátna školská inšpekcia od školského roku 2010/2011 ako dlhodobú Úlohu so zvýšenou pozornosťou (ÚZP) v rámci komplexných inšpekcií. V časovom horizonte posledných 4 školských rokov pred pandémiou sa ukazuje, že viac ako 1/5 sledovaných subjektov nemala spracované školské poriadky tak, aby zaisťovali ochranu žiakov pred šikanovaním, diskrimináciou a násilím.

Len necelá tretina kontrolovaných škôl za posledné dva sledované roky zabezpečila vzdelávanie učiteľov a umožnila im zúčastňovať sa na odborných seminároch. Tie boli zamerané na prevenciu a riešenie šikanovania, kyberšikanovania, patologických javov, závislostí detí, no rovnako aj na informačnú a internetovú bezpečnosť a na riešenie konfliktov.

65 % žiakov koordinátora prevencie nepoznalo a viac ako 1/3 členov ŽŠR s koordinátorom nespolupracovala. Uvedené vyjadrenia poukazujú na to, že koordinátori prevencie vykonávali svoju činnosť prevažne málo transparentne a väčšina žiakov nevedela, na koho sa v prípade problémov môžu obrátiť. Výchovného poradcu v škole nepoznalo 38 % žiakov a 84 % sa s ním vôbec nestretlo, nekonzultovali žiaden problém, nepotrebovali žiadnu radu. 

Viac ako tretina žiakov bola jeden alebo viackrát svedkom šikanovania a takmer pätina žiakov bola obeťou šikanovania. Až 33 % šikanovaných žiakov sa nikomu neodvážilo zdôveriť. Ak sa zdôverovali s nepríjemným zážitkom, tak najmä rodičom, triednym učiteľom a spolužiakom. Ochranu a pomoc u výchovného poradcu ani koordinátora prevencie nehľadali. Za najčastejšie sa vyskytujúci prejav šikanovania žiaci označili ponižovanie, urážanie, vysmievanie sa, zastrašovanie, nadávky (viac ako 30 %). S telesným napadnutím, bitkou, kopaním, týraním mal skúsenosti takmer každý šiesty žiak.

V každej piatej z kontrolovaných škôl bol vzájomný vzťah medzi pedagógmi poznamenaný napätím, nedôverou a neprispieval k vytváraniu pozitívnej klímy v pedagogických zboroch. Z dotazníkov súčasne vyplynulo, že vzájomný vzťah medzi učiteľmi a žiakmi neposkytoval 3/4 žiakov pocit istoty a psychického bezpečia. V 37 % škôl vytváraniu primeraných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní pedagógovia nevenovali dostatočnú pozornosť, nerealizovali monitoring a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a príznakov šikanovania.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2022/01/28/bezpecnost-skolskeho-prostredia-a-vztahy-medzi-aktermi-vzdelavania-v-zakladnej-skole/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov