Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 6/2023

Kategória: Aktuality

Prekážky a ciele

„Prekážky sú to, čo vidíš, keď sa prestaneš pozerať na svoj cieľ.“ Brian Tracy

Pri dosahovaní cieľov nás v riadení neraz prekvapí množstvo prekážok. Slabá motivácia pedagógov, ich únava, vyčerpanie, množstvo administratívnych úkonov potrebných na splnenie záväzkov – to všetko nás oberá o čas, ktorý by sme vedeli využiť rozumnejšie. Je však dôležité neodvrátiť pozornosť od toho, čo je skutočne dôležité, byť vytrvalí a odhodlaní meniť veci k lepšiemu, správne si rozložiť sily a vedieť si aj oddýchnuť. Leto je na to určené. Doprajme si chvíle v kruhu rodiny, blízkych, prečítajme si dobrú knihu, časopis Manažment školy v praxi, kde ponúkame témy, ku ktorým sa možno vrátiť aj v priebehu školského roka.

Ingrid Konečná Veverková v príspevku o finančných príspevkoch rodičov informuje o povinnosti školy spojenej so stanovením a vyberaním príspevkov od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu a voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. V príspevku sa venuje aj oprávneniu obce určiť všeobecne záväzným nariadením podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia finančného príspevku od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu a voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

Čo sa zmení v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijatím novely školského zákona? Nad odpoveďou sa zamyslela Zdenka Matulová Juríková.

Školský zákon ponúka pedagógom dostatočnú škálu foriem hodnotenia žiakov, ktoré môžu využiť tak v rámci priebežného hodnotenia, ako aj pri tom súhrnnom. Svedčí o tom aj možnosť využitia pochvaly či iného ocenenia žiaka (ako prejav uznania), v neposlednom rade aj ako forma vyjadrenia voči neakceptujúcemu správaniu sa žiaka (pokarhanie). Téme sa venuje Ivana Gerdová.

Soňa Koreňová vo svojom príspevku sa venuje chybám v komunikácii rodiča a učiteľa. Ponúka niekoľko komunikačných omylov, ktoré sú pomerne častými formami komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi, napr. interpretácia na základe vlastnej skúsenosti, kultúrny kontext, projekcia, odvádzanie rozhovoru k iným témam a pod. Pre lepšiu názornosť uvádza aj konkrétne príklady z praxe.

Sociálne kompetencie v manažérskej praxi sa týkajú aj vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení. Príspevok Michala Pankeviča ponúka zamyslenie sa nad sociálnymi kompetenciami a schopnosťou pracovať s nimi a ponúka prehľad niektorých diagnostických metód, ktoré možno v (školskej) manažérskej praxi úspešne využiť.

V prvej časti príspevku o problémovom správaní žiakov voči učiteľom Milena Lipnická prezentuje pravidlá správania a komunikácie, ktoré môžu učitelia používať počas výučby. Sú spracované podľa publikovaných textov iných autorov, aj vlastných špeciálnopedagogických a pedagogických skúseností autorky.

SZM alebo aj Socialistický zväz mládeže fungoval pod taktovkou komunistického režimu v rokoch 1970 až 1989. Na ovplyvňovanie názorov najmladšej generácie obyvateľov Československa komunistický režim používal rôzne nástroje. Z organizačného hľadiska najvýznamnejšou bola Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže. Téme sa venuje Adam Bielesz.

Milí kolegovia, prajeme vám, aby ste si v lete našli čas na oddych a regeneráciu. Nech sa vám darí nachádzať rovnováhu medzi profesionálnym a súkromným životom. Čas, ktorý správne investujete, vám môže pomôcť získať nový pohľad na veci, vyhnúť sa vyhoreniu a obnoví váš vnútorný zdroj motivácie. Prajeme viac chvíľ, kedy si môžete vychutnať pokoj so svojimi blízkymi a načerpať nové inšpirácie.

/redakcia/

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTORManažment školy v praxi - tlačená verzia

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarmaOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov