Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 3/2023

Kategória: Aktuality

Návyky na celý život

„Cieľom didaktiky nie je len dať deťom vedomosti, ale pomôcť im vytvoriť si návyky, ktoré im umožnia učiť sa celý život.“ Jan Amos Komenský

Myšlienka Jana Amosa Komenského zdôrazňuje významný pohľad na didaktiku. Upozorňuje na dôležitosť dlhodobých vízií, ktoré musí mať pedagóg na pamäti pri usmerňovaní svojich žiakov. Potrebuje im poskytnúť rôzne nástroje a techniky, ktoré im umožnia mať záujem učiť sa celý život. Didaktika by mala byť zameraná aj na rozvíjanie kritického myslenia, analytických zručností a zvyšovanie schopnosti sebaučenia. Príspevky v Didaktike môžu poskytnúť užitočné rady a podporu pedagógom v tomto procese.

Zdenka Matulová Juríková sa v príspevku zameriava na kompetenčný profil pedagogického zamestnanca, resp. odborného zamestnanca, ktorý je dôležitý aj pre uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. V praxi by mal byť kompetenčný profil pedagogických a odborných zamestnancov použitý pri výbere a hodnotení zamestnancov, pri tvorbe vzdelávacích a rozvojových programov pre zamestnancov v danej oblasti.

Erich Petlák píše o mäkkých zručnostiach v edukácii. Upozorňuje, že mäkké zručnosti nie sú viazané na špecifickosť istej práce alebo činnosti, ale významne prispievajú k jej kvalite. „Zdá sa, že nedostatočne uplatňujeme, rešpektujeme a doceňujeme skutočnosť, že dobrá práca učiteľa, ktorá je v mnohom rámcovaná práve mäkkými zručnosťami, má výrazne motivujúce účinky na žiakov a dobré výsledky žiakov majú spätne motivačný vplyv na prácu učiteľa.“

Michal Pankevič ponúka námety aktivít v primárnej edukácii na tému „Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia“. Píše: „Analýza výkonov a nárokov informačnej gramotnosti a komparácia s kompetenciami rozličných gramotností naznačujú, že informačná gramotnosť je výsledkom integrácie mnohých základných kompetencií potrebných pre život v informačnej spoločnosti“.

Gabriela Zábušková sa v novej rubrike Vychovávateľ venuje plánovaniu činnosti vychovávateľa ako jeho pedagogickej kompetencii. Za východisko k problematike plánovania v práci vychovávateľa považuje definovanie pedagogických kompetencií.

Adrián Hudák v článku, ktorý vychádza z praxe autora, sa venuje tvorivým aktivitám na hodine geografie a dejepisu. Zameriava sa na tvorbu a prezentáciu plagátov týkajúcich sa opatrení zlepšenia demografie, kultúry, cestovného ruchu, ekológie a kvality života v konkrétnom kraji na Slovensku.

V pokračovaní príspevku o umelej inteligencii ponúkame ďalšie tipy odpovedí vygenerované umelou inteligenciou prostredníctvom ChatGPT. Pozreli sme sa však aj na chatovanie vo vyhľadávači Bing, ktorý má vstavanú umelú inteligenciu.

Slavomíra Bellová v článku s názvom „Interkultúrna výchova vo vzdelávacom procese“ zdôrazňuje, že v dnešnej globalizovanej spoločnosti treba pripravovať žiakov na interakciu s rôznymi kultúrami a kultúrnymi rozdielmi. Zdôrazňuje dôležitosť rozvoja kultúrnej citlivosti a empatie ako kľúčových zručností pre úspešnú interkultúrnu komunikáciu.

Gábor Pintes sa venuje filozofii výchovy v reflexii edukačnej teórie a praxe. Reflektuje ju ako cestu spoznávania fundamentu výchovy. Opisuje filozofiu výchovy ako vstupnú bránu do štúdia edukačných vied, aj ako normatívnu a deskriptívnu disciplínu edukačnej vedy.

Didaktika je neustálym procesom prispôsobovania sa aktuálnym trendom a potrebám spoločnosti. Pedagógovia musia byť otvorení novým prístupom a metódam výučby, aby mohli poskytnúť žiakom to najlepšie na ich ceste za poznávaním a v súlade s kritickým myslením, ktoré je v dnešnej dobe toľko potrebné.

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOR, tlačená verzia časopisu Didaktika

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov