Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 2/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Naučme sa tancovať v daždi

„Život nie je o čakaní, kým prejde búrka, je o tom naučiť sa tancovať v daždi.“  Podivný prípad Benjamina Buttona (2008)

Výzvy a príležitosti v školskom prostredí prichádzajú denne. Niektoré vieme zvládnuť hneď, najmä ak na ich prípravu máme dosť času. Niektoré však predstavujú náročné situácie, ktoré vyvolávajú obavy a pýtajú si našu odvahu. Tá je kľúčovým krokom pre náš rast a napredovanie, ktoré sa nezaobíde bez motivácie a trpezlivosti. A práve to je úloha vedúcich metodických orgánov školy. Podporu na tejto ceste zmien vám vieme poskytnúť aj prostredníctvom príspevkov v Didaktike.

Triedny učiteľ vystupuje ako reprezentant školy vo vzťahu k zákonným zástupcom a ďalším partnerom školy, ako aj vo vzťahu k verejnosti. Zdenka Matulová Juríková sa v príspevku „Kompetenčný profil triedneho učiteľa“ bližšie pozrela na kariérovú pozíciu triedneho učiteľa, ktorý vykonáva špecializované činnosti. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť vedúcich metodických združení o povinnostiach a zodpovednosti tejto pracovnej pozície.

Súčasná edukácia je výrazne sýtená mnohými inovatívnymi metódami a formami práce. Autori článku o vzťahu didaktiky k iným vedným disciplínam – Erich Petlák a Dušana Bieleszová upozorňujú, že pri nadšení z nových objavov treba mať na zreteli najmä žiaka, jeho tempo práce, osobnosť a temperament. Podľa nich autenticita učiteľa musí byť v súlade so starostlivo pozorovanými javmi, ktoré sa týkajú aj sociálneho prostredia. Treba brať ohľad aj na vplyv doby, v ktorej bola formovaná osobnosť učiteľa a citlivo ju zasadiť do kontextu súčasných trendov spoločnosti.

„Predpokladom efektívneho učenia sa a zapamätávania si informácií je v prvom rade flexibilný a ľahko modifikovateľný vnútorný poznatkový systém žiakov“, píše v príspevku o postupoch na asociovanie a zapamätávanie si informácií Nina Bodoríková. Ponúka aj praktické úlohy na prepájanie informácií, ich reťazenie, zaraďovanie do kategórií a opakovanie pochopeného, osvojeného a zapamätaného učiva.

Ukážky praktických úloh zo súčasnej štylistiky prináša článok Renáty Hlavatej. Problematika interpretácie, analýzy či tvorby textu ako základných štylistických pojmov patriacich do kompetencie modernej štylistiky sa v súčasnosti dostáva do popredia pedagogickej praxe. Cieľom komunikácie je prenos témy prostredníctvom štýlu a jazyka. A ten je pre každého z nás jedinečný. Poznanie štýlu komunikácie žiaka v dobe prítomnosti umelej inteligencie môže byť pre pedagóga veľmi užitočné. 

Napriek tomu, že korene umelej inteligencie siahajú do 50. rokov minulého storočia1, v súčasnosti jej vývoj rýchlo napreduje a nadobúda veľký význam. Príklady využitia aplikácie ChatGPT  ponúkame v novej rubrike s názvom UMELÁ INTELIGENCIA.

Na rozvoj interkultúrnych kompetencií žiakov upriamuje pozornosť Michal Pankevič. Príspevok ponúka teoretický diskurz k problematike multikultúrnych kompetencií, aj niekoľko námetov na ich rozvíjanie u žiakov 1. stupňa základnej školy. Autor pripomína: „..problematika multikulturality si svojou komplexnosťou vyžaduje interdisciplinárny prístup a užšiu spoluprácu pedagógov, psychológov, kulturológov a sociológov. Škola by v tomto procese mala byť obohacujúca a nápomocná, mala by facilitovať formovanie hodnotových orientácií žiakov, ich postojov a noriem.“

Kultivácia charakteru človeka 21. storočia by mala prinášať intelektuálnu integritu. Tá je založená na morálnej a etickej zodpovednosti voči pravde a spravodlivosti. Okrem kritického myslenia zahŕňa aj spravodlivé hodnotenie zdrojov informácií, ale aj akceptovanie oprávnenej kritiky. Téme sa v článku s názvom „Intelektuálna integrita a pokrytectvo“ venuje Martina Kosturková.

Otvorenosť novým nápadom a prístupom k edukácii je prvým krokom k zmene. Jej prijatie pedagogickým a odborným tímom musí napĺňať aj predpoklad, že prax a jej aplikácia v reálnych školských podmienkach prináša úspech. K tomu potrebujeme vedúcich metodických združení, predmetových komisií a koordinátorov školských podporných tímov, ktorí sú lídrami na svojom mieste. Až potom budeme vedieť tancovať aj v daždi.

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOR, tlačená verzia časopisu Didaktika

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov