Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ZMOS požiadalo prezidentku o nepodpísanie novely zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní pre 5 ročné deti

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Združenie miest a obcí Slovenska požiadalo 4. júla 2019 prezidentku o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do NR SR ako poslanecký návrh, a ktorým sa má zaviesť povinné predprímárne vzdelávanie pre všetky 5 ročné deti v materských škôlkach.

Podĺa ZMOS je najzávažnejším problémom zákona rozpor s ustanovením § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ktorého mestá a obce zriaďujú a zrušujú materské školy pri výkone samosprávy v rámci svojej originálnej pôsobnosti. Novela zavádza inštitút povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ktorý napĺňa všetky znaky preneseného výkonu štátnej správy. Stanovuje všeobecnú povinnosť všetkým zákonným zástupcom dieťaťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku a každej obci povinnosť vytvoriť podmienky na splnenie tejto povinnosti. O plnení alebo nepnení povinného predprimárneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ materskej školy v prvom stupni a každá obec v druhom stupni ako odvolací orgán v rámci správneho konania. Doklad o plnení povinného predprimárneho vzdelávania sa bude vyžadovať pri zápise na povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Zákonom sa určuje miesto a spôsob plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podľa ZMOSu nejde o samosprávnu kompetenciu miest a obcí, ale o prenesený výkon štátnej správy v školstve a výkon tejto úlohy má byť v súlade s ustanovením čl. 71 ods. 1 Ústavy SR plne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.zmos.sk/?id_menu=0&module_action__389861__id_ci=219155#m_389861


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov