Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena dovolenky v Zákonníku práce

Kategória: Aktuality

Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorá upravila dovolenku pre pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a učiteľov vysokých škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. Novela nemení nič na rozsahu poskytovanej dovolenky u týchto zamestnancov, len upravuje jej znenie z formálno-právneho hľadiska. 

Novela upravuje znenie z formálno-právneho hľadiska. V rámci legislatívneho konania OZPŠaV na Slovensku presadil dlhšiu výmeru dovolenky aj pre kategórie zamestnancov, ktoré ju doposiaľ nemali vo výmere najmenej 8 týždňov. Sú nimi výskumní, vývojoví a umeleckí zamestnanci vykonávajúci prácu na vysokých školách, Slovenskej akadémii vied a iných výskumných organizáciách. Nové znenie §103 ods. 3 Zákonníka práce: Dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o

  • a) pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu,
  • b) vysokoškolského učiteľa,
  • c) výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,
  • d) zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno- pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Legislatívny proces: www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=1630

Zdroj: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zmena-dovolenky-v-zakonniku-prace.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov