Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zistenia ŠŠI potvrdili nedostatky súvisiace s kvalitou individuálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia realizovala v školskom roku 2022/2023 tematickú inšpekciu v 14 základných školách. Tieto školy evidovali 1 206 individuálne vzdelávaných žiakov, čo predstavuje 73 % všetkých individuálne vzdelávaných žiakov žiakov na Slovensku.

Počet týchto žiakov v kontrolovaných školách sa v porovnaní so školským rokom 2021/2022 zvýšil o tretinu. Štátna školská inšpekcia identifikovala viaceré riziká, ktoré sa kontrolou dokumentácie, účasťou a priamym pozorovaním na komisionálnej skúške vo väčšine kontrolovaných subjektov aj potvrdili. Riaditelia škôl vydávali rozhodnutia o individuálnom vzdelávaní na základe žiadostí, ktoré neboli v súlade s právnymi predpismi, nevykonávali kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania individuálne vzdelávaného žiaka. Polovica riaditeľov škôl nezabezpečila realizáciu komisionálneho skúšania v školskom roku 2022/2023 v súlade s príslušnými ustanoveniami školského zákona, napr. realizovanie komisionálnej skúšky v jeden deň z viac ako 2 vyučovacích predmetov, v niektorých subjektoch aj naraz zo všetkých vyučovacích predmetov v jeden deň. Školskí inšpektori zistili aj nesúlad obsahu komisionálnych skúšok s učebnými osnovami/vzdelávacími štandardmi príslušného predmetu.

Správa -  Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky – individuálne vzdelávanie žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy (domáce vzdelávanie) v SR v školskom roku 2022/2023

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2024/01/08/nastavene-pravidla-zo-strany-statu-pre-vzdelavanie-domskolakov-nezarucuju-pre-vsetkych-ziakov-kvalitne-vzdelavanie-a-ovplyvnuju-ho-aj-rizikove-okolnosti/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov