Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zákon 62/2018 Z.z. - vedenie pedagogickej dokumentácie

Kategória: Aktuality

1. augusta 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 62/2018 Z. z., ktorým sa novelizovali ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení. 

Pedagogickú dokumentáciu školy alebo školského zariadenia tvorí:

  • triedna kniha,
  • triedny výkaz,
  • katalógový list žiaka,
  • osobný spis dieťaťa,
  • denník evidencie odborného výcviku,
  • denný záznam školského zariadenia,
  • denník výchovnej skupiny.

Od 1. augusta 2018 bude možné viesť pedagogickú dokumentáciu ako elektronické dokumenty, ktoré sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka a ktorých vzory vrátane potrebných sprievodných pokynov bude MŠVVaŠ SR schvaľovať a zverejňovať na svojom webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk.

Okrem listinnej podoby a priebežne elektronicky vedenej podoby bude možné viesť aj elektronickú triednu knihu ako elektronický dokument, ktorý nebude nutné na konci školského roka vytlačiť v listinnej podobe.

S elektronicky vedenou dokumentáciou škola a školské zariadenie nakladá ako s elektronickým registratúrnym záznamom a musí ho bezpodmienečne autorizovať.

Umožňuje sa aj vytváranie tzv. ďalšej dokumentácie aj v elektronickej podobe, pričom povinnou náležitosťou elektronicky vydanej správy z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka alebo návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole bude autorizácia kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.

Zdroj: http://www.minedu.sk/data/att/13081.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk