Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyplácanie štipendia v prvom polroku školského roka 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa § 149 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) „Ak je žiak hodnotený len slovným hodnotením prospel, výška štipendia sa určí primerane podľa odseku 11.“

Zákonom č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňakú niektoré zákony došlo k zmene ustanovení týkajúcich sa slovného hodnotenia tak, že v rámci základnej školy sa umožnilo slovné hodnotenie vo všetkých ročníkoch, t. j. aj v ročníku základnej školy, ktorý je rozhodujúci pre určenie priemerného prospechu na účely štipendia podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z. z.

Zároveň na základe ustanovenia § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. a Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

„Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia.“

Na základe uvedeného sa na poskytovanie štipendia pri vyplácaní štipendií žiakom prvých ročníkov v prvom polroku školského roka 2020/2021 vzťahuje citované ustanovenie zákona č. 245/2008 Z. z. Na účely spresnenia pojmu „primerane“ v záujme jednotnej aplikácie citovaného ustanovenia, je potrebné postupovať tak, že priemerný prospech žiaka sa určí ako „priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov uvedených na vysvedčení žiaka“ za posledný predchádzajúci polrok školského roka, v ktorom žiakovi základnej školy bolo možné určiť priemerný prospech na základe klasifikácie.

Zdroj: https://www.minedu.sk/vyplacanie-stipendia-v-prvom-polroku-skolskeho-roka-20202021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov