Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie - poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie, ktorého cieľom je zhrnúť podmieky, za ktorých školy a školské zariadenia môžu spracovať a poskytovať osobné údaje detí, žiakov, poslucháčov tretím stranám podĺa novej legislatívy, ktorá vstupuje do platnosti 25. mája 2018. 

Účelom novej legislatívy je zvýšiť ochranu dotknutých osôb. V záväzných právnych predpisoch je presne vymedzené, za akých podmienok môže prevádzkovateľ získané osobné údaje poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť. 

Medzi ďalšie povinnosti školy bude patriť aj vypracovanie, reps. doplnenie dokumentácie k ochrane osobných údajov, aktualizácia vyžiadania súhlasu so spracovaním osobných údajov, aktualizácia pracovných zmúv so zamestnancami, ktorí vo vzťahu k školám tiež vystupujú v pozícii dotknutých osôb, príprava zmlúv o spracovaní osobných údajov, ustanovenie zodpovednej osoby. 

Usmernenie ďalej upravuje poskytovanie získaných osobných údajov pri pedagogickej dokumentácii a v prípade osobných údajov vedených v centrálnom registri. Venuje pozornosť zverejňovaniu osobných údajov v časopisoch, na webových stránkach, školských nástenkách. Upozorňuje, že treba venovať pozornosť pri zverejňovaní fotodokumentácie z rôznych akcií usporadúvaných školou, resp. školských zariadením. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/data/files/7838.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk