Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024, ktoré nadväzuje na materiál „Manuál Predprimárne vzdelávanie detí.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Usmernenie sa nevzťahuje na zariadenia predprimárneho vzdelávania podľa § 161l zákona č. 245/2008 Z. z. Pre zariadenia predprimárneho vzdelávania bude vydané samostatné usmernenie.

Materská škola získava a spracúva na účely výchovy a vzdelávania aj údaj o materinskom jazyku. Tento údaj však podľa § 59 ods. 6 školského zákona nie je náležitosťou žiadosti o prijatie, ale takto získanú informáciu následne materská škola využije pri zbere údajov do RIS k 15. septembru 2023.

Materská škola v rámci oznámenia o konkrétnom termíne a mieste podávania žiadostí môže požiadať zákonných zástupcov, že ak bude ich dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej inej materskej školy, aby o tom upovedomili všetky ostatné materské školy, do ktorých tiež podali žiadosť.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/25836.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov