Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Usmernenie nadväzuje na materiál Manuál Predprimárne vzdelávanie detí. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania. Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa budú podávať v čase od 1. mája do 31. mája 2021. Konkrétny termín, miesto a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste vrátane webového sídla materskej školy, ak ho má materská škola zriadené. Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Riaditeľ vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/files/10347_usmernenie-k-prijimaniu-deti-do-ms_final_9marec2021.pdf a https://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov