Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Učitelia upozorňujú na nekvalitné učebnice a zle nastavený systém ich výberu či distribúcie

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Analytický tím národnej autority pre oblasť externej kontroly sa pozrel na aktuálny stav so zabezpečovaním učebníc pre žiakov slovenských základných škôl a na základe dát získaných z učiteľského prostredia konštatuje, že bezmála polovica oslovených škôl kritizuje kvalitu učebníc a za zlý považuje aj systém ich výberu či distribúcie.

Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len NKÚ) opakovane upozorňuje rezort školstva na významné rezervy v pokrývaní požiadaviek škôl na učebnice, pretože reálne počty žiadostí sú v priemere uspokojené len na 63 % a v minulom roku neboli obstarané žiadne nové knižné tituly. Národní kontrolóri pozitívne hodnotia rozhodnutie súčasného vedenia ministerstva, ktorým sa má od školského roku 2020/2021 rozšíriť oficiálny zoznam ponúkaných učebníc pre základné školy.

NKÚ v rámci analytickej činnosti oslovil 201 základných škôl, čo je reprezentatívna vzorka vychádzajúca z celkového počtu 1314 škôl s vyučovacím jazykom slovenským. V dotazníkovom prieskume sa 3/4 škôl vyjadrili, že v prípade obzvlášť problematických učebníc (napr. matematika, informatika, geografia) zabezpečovaných ministerstvom školstva trh ponúka kvalitnejšie alternatívy. Aj preto skoro každá škola zabezpečovala pre žiakov vhodnejšie učebnice vo vlastnej réžií a financovala ich z príspevkov od rodičov či sponzorov. Školy podporujú myšlienku otvorenia trhu s učebnicami a pracovnými zošitmi. Kontrolný úrad upozorňuje na riziká, ktoré môžu vzniknúť úplným presunutím zodpovednosti za nákup učebníc na školy hlavne z dôvodu narušenia jednotného národného systému i novej administratívnej záťaže učiteľov. Pred ešte väčšími administratívnymi i odbornými problémami by sa mohli ocitnúť školy, ktoré navštevujú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a negatívne by sa to mohlo premietnuť do kvality ich vzdelania.

Nekvalitné učebnice sa ukazujú ako jedna z limitujúcich prekážok pre dosahovanie kvalitného vzdelania na oboch stupňoch škôl. Analytici kontrolného úradu zistili, že učiteľmi boli najproblematickejšie vnímané učebnice matematiky, a to naprieč všetkými ročníkmi základných škôl. Skutočnosť, že ministerstvo školstva dlhé roky distribuovalo knihy, ktoré boli veľmi negatívne hodnotené drvivou väčšinou škôl, NKÚ považuje za závažné zistenie s celospoločenským negatívnym dopadom.

Výsledky reprezentatívneho dotazníkového prieskumu kontrolného úradu naznačujú, že v prípade druhého stupňa škôl boli ako problematické označované tiež učebnice slovenského jazyka a literatúry. Učitelia boli s vhodnosťou dodaných učebníc nespokojní aj napr. v prípade informatiky či geografie. V prípade objednávania učebníc prostredníctvom edičného portálu by školy privítali možnosť flexibilnejšieho doobjednávania učebníc v priebehu roka.

Národná autorita pre oblasť kontroly odporúča ministerstvu prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, aby učitelia mali nimi objednané učebnice k dispozícii s dostatočným časovým predstihom pred začiatkom nového školského roka a aby školy boli priebežne informované o tom, ktoré učebnice im budú, resp. nebudú dodané.

Ostatná skúsenosť z tohto roka, fungovanie škôl počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 ukazujú, že výzvou je otázka dodávania učebníc nielen v tlačenej, ale aj elektronickej forme. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nku.gov.sk/sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/ucitelia-upozornuju-na-nekvalitne-ucebnice-a-zle-nastaveny-system-ich-vyberu-ci-distribucie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov