Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Súhrnné informácie k zákonu o e-Governmente

Kategória: Aktuality

Školy sú orgánmi verejnej moci v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu zverenú im zákonom. 

V prípade škôl s právnou subjektivitou sa odporúča, aby mala škola zriadenú svoju vlastnú elektronickú schránku. Štatutárom je v tomto prípade riaditeľ školy. V prípade škôl bez právnej subjektivity sa odporúča aplikovať ustanovenie § 12 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente, a teda elektronickú schránku školy zriadiť ako elektronickú schránku organizačnej zložky.

Ak zriaďovateľ škole vlastnú schránku nezriadi, má možnosť vytvoriť si vo svojej schránke podpriečinok, do ktorého bude mať riaditeľ prístup. Aj v tomto prípade má starosta obce či primátor mesta iba prístup do podpriečinka školy v schránke, ale elektronické úradné dokumenty v mene školy nevydáva. Na ÚPVS je zverejnené usmernenie k zriadeniu elektronických schránok pre školy a najčastejšie vyhľadávané informácie týkajúce sa škôl a školských zariadení súvisiace s elektronickými schránkami a službami ÚPVS.

Školské zariadenia nie sú orgánmi verejnej moci. Nakoľko školské zariadenia nie sú OVM, ale v zmysle zákona o e-Governmente sa chápu ako právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, povinnosť mať elektronické schránky zriadené a aktivované na doručovanie majú až od 1. februára 2019. Do uvedeného termínu si môžu elektronické schránky zriadiť a aktivovať na doručovanie dobrovoľne.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/suhrnne-informacie-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-k-zakonu-o-e-governmente/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk