Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Štátny pedagogický ústav otvára vzdelávanie pre pedagógov, ktorí by mohli učiť rómsky jazyk na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: Tlačová správa

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) prináša jedinečný jazykový kurz. Pedagógov čaká rozvoj slovnej zásoby aj konverzácie v rómčine. Kurz je bezplatný a pripraví účastníkov na štátnu skúšku z rómskeho jazyka na úrovni C1.  Dnes na Slovensku existuje veľmi málo škôl, kde sa vyučuje rómčina alebo kde učitelia využívajú tento jazyk na komunikáciu so žiakmi. Jazykový kurz je pokračovaním dlhodobých aktivít ŠPÚ na podporu pedagogických zamestnancov, aby boli pripravení efektívne pracovať aj s rómskymi žiakmi a dokázali pre nich zabezpečiť rovnoprávny prístup k vzdelaniu.

Predmet rómsky jazyk a literatúra v slovenských základných a stredných školách aktuálne vyučujú siedmi pedagógovia. Podľa odhadov žije na Slovensku 440 tisíc Rómov, z ktorých nemalá časť používa rómsky jazyk ako svoj materinský.

Podpora výučby rómskeho jazyka a rozvoja jazykových kompetencií u učiteľov reflektuje právo občanov patriacich k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám na vzdelanie v ich jazyku. Toto právo im garantuje Ústava SR a tiež školský zákon podľa § 12 ods. 3.

Štátny pedagogický ústav dlhodobo rozvíja aktivity na podporu učiteľov, aby boli pripravení efektívne pracovať aj s rómskymi žiakmi. ŠPÚ vyškolil v minulosti už takmer 90 pedagogických zamestnancov, ktorí sú schopní využívať rómsky jazyk vo výučbe a pri komunikácii so žiakmi. Okrem toho pravidelne vydáva odborné publikácie, organizuje školenia a konferencie na rozvoj pedagógov i riadiacich pracovníkov v školách.

„Vzdelávanie pedagógov v rómskom jazyku je krok k odstráneniu jazykovej bariéry škôl vo vzdelávaní žiakov z MRK, ktorá môže byť neraz dôvodom školského neúspechu. Inklúzia v slovenských školách je nielen o školskej politike, školskom zákone, finančných dotáciách, materiálnych podmienkach, príprave učiteľov a ďalších odborníkov, ale predovšetkým v nej ide o postoje nás všetkých,“ približuje štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

„Podpora kompetencií učiteľov a učiteliek v oblasti využívania rómskeho jazyka je dôležitým nástrojom zlepšovania vzdelávacích výsledkov rómskych žiakov a žiačok a zabezpečenia ich rovnoprávneho prístupu ku vzdelávaniu. Zároveň, zabezpečenie vyučovania rómskeho jazyka v školách ako jedného z jazykov národnostných menšín vyplýva z medzinárodných záväzkov Slovenska, ale najmä z vnútroštátnej legislatívy,“ hovorí riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Vzdelávanie je určené pre budúcich aj súčasných učiteľov rómskeho jazyka a tiež pedagógov pôsobiacich v školách, ktoré navštevujú aj žiaci z rómskych komunít. Prihlasovanie je otvorené aj pre asistentov učiteľa a komunitných pracovníkov. Podmienkou prijatia je rómsky jazyk na pokročilej úrovni.

Záujemcovia o toto bezplatné vzdelávanie sa môžu prihlásiť do 23. augusta vyplnením formulára na stránke ŠPÚ.

Odborná a jazyková príprava na štátnu skúšku z rómskeho jazyka je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov,“ ktorý Štátny pedagogický ústav realizuje v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt nadväzuje na dlhodobú činnosť ŠPÚ v tejto oblasti. V minulosti zastrešil ústav napríklad publikovanie dejepisnej čítanky, ktorá žiakom predstavila minulosť Rómov. S odborníkmi zostavil ŠPÚ aj mnoho ďalších učebníc a slovníkov. V nasledujúcom období sa projekt bude sústrediť najmä na tvorbu publikácií so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov. Pre pedagógov a pracovníkov s mládežou ako aj odborných pracovníkov pripravuje ústav ďalšie kurzy a odborné konferencie.

„Hlavným cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry v základných a stredných školách. Taktiež tvorba podporných nástrojov pri zavádzaní inovatívnych  vzdelávacích prístupov vo vyučovaní a interkultúrnej výchovy v školách so žiakmi z rómskych komunít,“ upresňuje manažér projektu Jozef Facuna.

Tlačová správa, 16. 8. 2021, Bratislava


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov