Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Sú súčasné podmienky škôl vyhovujúce na navýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy?

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Vyučovanie telesnej a športovej výchovy na školách určite patrí do verejnej diskusie v oblasti podpory zdravého životného štýlu obyvateľstva. Medzi opatrenia pre zlepšenie v tejto oblasti patrí požiadavka na zvýšenie alokácie počtu hodín telesnej a športovej výchovy (TŠV) na školách. Atraktivitu tohto opatrenia môže zvyšovať predpoklad, že realizácia zmeny štátneho vzdelávacieho programu nebude výrazne zaťažovať verejné zdroje. Avšak efektivita navrhovaného opatrenia závisí od dostatku kvalifikovaných učiteľov TŠV, kvalitnej a dostupnej infraštruktúry na školách, ktorá by dokázala absorbovať zvýšenú alokáciu hodín TŠV.

Štátna školská inšpekcia v tejto súvislosti upozorňuje, že:

  • výkonové štandardy pre vyučovanie TŠV neurčujú podiel času venovaného pohybu pri napĺňaní výkonových štandardov bez ohľadu na časovú dotáciu samotného predmetu,
  • absentuje komplexnejšia analýza vplyvu počtu hodín TŠV na celkovú pohybovú aktivitu mladej populácie vrátane širšej analýzy faktorov, ktoré sú potrebné pre udržanie športových návykov získaných v mladosti,
  • nie je zrejmé, či dostatočná systémová zmena môže nastať aj bez infraštruktúrnych a personálnych obmedzení.

S cieľom doplniť túto diskusiu o zistenia súčasného stavu výučby TŠV na základných školách realizovala ŠŠI vo februári 2023 dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnilo 1 595 škôl z celkového počtu 2 069 ZŠ. Poznatky z dotazníkov zadaných ŠŠI (2023) boli porovnané s dátami Centra vedecko-technických informácií zo školského roka 2020/2021, z ktorých vyplynulo, že 50 % škôl vlastnú telocvičňu nemá, avšak školy používajú telocvične v správe iných škôl, pokiaľ je to možné. Podiel žiakov na školách, ktoré nemajú prístup k telocvični, bol 18 % všetkých žiakov bežných základných škôl. Prieskum ŠŠI bol zameraný na existujúcu infraštruktúru z aspektu jej využitia, technického stavu, materiálno-technického vybavenia vrátane ich zdrojov i zabezpečenia odbornosti vyučovania TŠV. Zo zistení vyplynulo, že 40 % škôl nemá telocvične vo vlastnej správe a pätina telocviční je v nevyhovujúcom alebo málo vyhovujúcom stave. 40 % škôl nepovažuje súčasnú dostupnú a využiteľnú infraštruktúru na výučbu TŠV za dostatočnú. Zároveň platí, že technický stav telovýchovných zariadení môže byť dobrý, ale školy napriek tomu môžu mať kapacitné problémy. Z prieskumu vyplýva, že viac ako polovica škôl (60 %) by neuvítala zníženie počtu disponibilných hodín a ešte väčší podiel škôl (67 %) by neuvítal zníženie počtu povinných hodín z dôvodu navýšenia povinných hodín TŠV.

Štátna školská inšpekcia na úrovni systému odporúča zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľmi ZŠ finančné prostriedky na dobudovanie a rekonštrukciu telocviční, telovýchovných zariadení (najmä malé školy nemali telocvične – mnohé nemali prístup k žiadnej inej telocvični, veľkým školám kapacita jednej telocvične nepostačovala; menej vyhovujúci technický stav existujúcich telocviční ap.) a nezvyšovať povinnú dotáciu hodín na vyučovanie TŠV (ponechať to na ZŠ a ich aktuálnych podmienkach; o prípadnom navýšení hodinovej dotácie na TŠV uvažovať až po vybudovaní potrebnej infraštruktúry na jej vyučovanie).

Celé znenie správy: Podmienky školy na vyučovanie telesnej a športovej výchovy – dotazníkový prieskum.

Zdroj: https://www.ssi.sk/2023/03/10/su-sucasne-podmienky-skol-vyhovujuce-na-navysenie-poctu-hodin-telesnej-a-sportovej-vychovy/


 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk