Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Stav ukončovania štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok v školskom roku 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

V školskom roku 2022/2023 Štátna školská inšpekcia realizovala tematickú inšpekciu v 10 stredných odborných školách, v ktorých záverečné skúšky konalo 64 žiakov v 7 učebných odboroch. Štvrtinu  z nich tvorili žiaci v systéme duálneho vzdelávania, ktorí sa vzdelávali v 5 stredných odborných školách.

Žiaci dosiahli v hodnotení praktickej časti záverečnej skúšky o 0,4 lepšiu celkovú priemernú úroveň ako v hodnotení teoretickej časti. Avšak žiaci, ktorí sa pripravovali v systéme duálneho vzdelávania v porovnaní so žiakmi nezačlenenými do systému duálneho vzdelávania dosiahli v praktickej i teoretickej časti záverečnej skúšky najnižšiu úroveň hodnotenia. Rozdiely medzi žiakmi sa prejavili v nižšej schopnosti aplikovať požadované teoretické vedomosti v praxi, samostatne pracovať so zariadeniami a preukázať pracovné zručnosti pri prepájaní teórie s praxou, v uplatnení skúseností a zručností získaných počas praktickej prípravy. Značné rezervy  sa u niektorých žiakov prejavili aj pri správnom uplatňovaní odbornej terminológie, pri zdôvodňovaní názorov a v argumentácii, čo súviselo s menej rozvinutými  komunikačnými kompetenciami. Väčšina sledovaných SOŠ pripravila praktickú časť i teoretickú časť záverečnej skúšky v súlade s právnymi predpismi a bez vážnejších nedostatkov.

Správa

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2023/11/07/ziaci-v-dualnom-vzdelavani-vykazuju-horsie-vysledky-vo-vsetkych-castiach-zaverecnej-skusky/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov