Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Stav realizácie externej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia v tomto školskom roku vykonala na stredných školách 117 inšpekcií (40 na gymnáziách a 77 na stredných odborných školách), väčšina škôl (81,2 %) bola s vyučovacím jazykom slovenským.

Kontrola realizácie EČ a PFIČ MS potvrdila i naďalej pretrvávajúci stav výskytu väčšiny nedostatkov zo zisťovaní z predchádzajúcich školských rokov. Pri kontrole sa nezistil výrazný rozdiel v pomere výskytu nedostatkov medzi SOŠ (10 % škôl) a GYM (7,5 % škôl). V niektorých subjektoch boli mnohé nedostatky kumulované.

Štátna školská inšpekcia na úrovni systému odporúča: 

  • aktualizovať sieť škôl a školských zariadení s uvedením sídla/adresy školy;
  • zosúladiť Pokyny pre ŠK s pokynmi pre administrátorov EČ MS pre predmet MAT v časovom harmonograme;
  • v Pokynoch NIVaM odporučiť riaditeľom škôl určiť náhradných administrátorov;
  • zosúladiť a spresniť začiatok administrácie EČ MS v Prílohe č. 1 s Pokynmi pre administrátora;
  • pre žiakov so ZZ stanoviť minimálnu dĺžku prestávky a určiť pomocný dozor počas zverejňovania zadaní PFIČ a v skupinách s viacerými žiakmi so ZZ s rovnakým predĺžením času stanoviť začiatok prestávky tak, aby začala v čase, keď test odovzdal posledný žiak skupiny;
  • zabezpečiť relevantné usmerňovanie predsedov PMK pri hodnotení ÚKO pri zachovaní objektivity hodnotenia.

Správa: https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2023/05/SS_SR_3.8.-_4.8.EC_PFICMS.pdf 

Zdroj: https://www.ssi.sk/2023/05/31/na-externej-casti-maturitnej-skusky-na-strednych-skolach-sa-vyskytuju-opakovane-rovnake-nedostatky/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov