Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Majú školy podmienky na to, aby dokázali efektívne rozvíjať imunitu a fyzické zdravie žiakov?

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

V školách sú už od marca 2020 zatvorené telocvične, telesná a športová príprava sa v školách nevyučuje a školy na jej realizáciu majú momentálne len veľmi obmedzené možnosti.

Šport a pravidelné cvičenie majú pozitívny vplyv na imunitu a zdravie človeka, ktoré je práve v tomto období pandémie COVID-19 mimoriadne dôležité. V správach z inšpekcií v ZŠ už niekoľko rokov uvádzame, že školy nemajú požadované priestorové a materiálno-technické vybavenie pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Aj v školskom roku 2019/2020 z 51 kontrolovaných ZŠ nemalo telocvičňu 12, t. j. 23,5 %. V mnohých školách bolo na nevyhovujúcej úrovni aj materiálno-technické vybavenie telovýchovným náradím a náčiním. Vychádzajúc z dát za rok 2018 (zdroj CVTI) z 2 087 ZŠ nemalo svoju telocvičňu až 44,6 % z nich, 382 škôl nemalo telocvičňu a ani iné zariadenie na vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Pritom ŠVP (z roku 2015) ukladá školám povinnosť zabezpečiť telocvičňu (ako základné priestorové vybavenie) najneskôr do roku 2018 a vydaním dodatku k ŠVP sa táto povinnosť predĺžila do roku 2020. Približne 1,5 % žiakov z celkového počtu žiakov v kontrolovaných ZŠ bolo čiastočne alebo úplne oslobodených od vyučovania telesnej a športovej výchovy (na stredných školách to bolo približne dva až trikrát viac). 14 % z uvedeného počtu škôl malo materiálno-technické vybavenie telovýchovným náradím a náčiním na nevyhovujúcej úrovni. Odbornosť vyučovania predmetu telesná a športová výchova na 2. stupni  ZŠ dosiahla menej ako 80 %.

Viac v Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2017/2018 a v školskom roku 2019/2020.

Zdroj: https://www.ssi.sk/2021/03/10/distancne-vzdelavanie-bude-mat-negativny-vplyv-aj-na-psychicke-a-fyzicke-zdravie-ziakov-na-rozvoj-ich-individualnej-fyzickej-zdatnosti/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov