Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Čo ohrozuje bezpečie detí v špeciálnych výchovných zariadeniach?

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Pod špeciálne výchovné zariadenia patria diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatória. Každé z uvedených zariadení má svoje špecifické poslanie, pre ktoré je zriadené. Špeciálne výchovné zariadenia poskytujú diagnostickú, psychologickú, psychoterapeutickú, reedukačnú, výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom. Deti sú do nich prijímane o. i. na základe žiadosti rodiča alebo rozhodnutím súdu. Zariadenia sú internátne s nepretržitou prevádzkou, dĺžka pobytu detí je závislá od typu zariadenia.

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2021/2022 zamerala kontrolnú činnosť na poskytovanie starostlivosti 483 deťom vo výchove a dodržiavanie detských a ľudských práv v 15 špeciálnych výchovných zariadeniach (ŠVZ). Vo všetkých zariadeniach bolo prevažné zastúpenie chlapcov. Z celkového počtu detí umiestnených v ŠVZ tvorilo 34,2 % detí z marginalizovanej rómskej komunity a 25,3 % detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, pričom nadmerné zastúpenie týchto detí bolo v reedukačných centrách. Viac ako dve tretiny (67,3 %) detí pochádzalo z dysfunkčných rodín a 22,0 % z centier pre deti a rodiny. Deti z funkčných rodín tvorili 10,8 %.

Dysfunkčnosť rodinného zázemia mala výrazný vplyv na dôvody, pre ktoré sa tieto deti ocitli v ŠVZ. Medzi najčastejšie dôvody patrili záškoláctvo, drobné krádeže, poškodzovanie cudzej veci, úteky z domu, predčasný pohlavný život, napadnutie dospelého s vážnym ublížením na zdraví, sklon k závislostiam a kriminalita.

V kontrolovaných špeciálnych výchovných zariadeniach, najmä v reedukačných centrách, školskí inšpektori upozornili na viaceré nedostatky, ktoré súviseli s nedostatočným personálnym, priestorovým a materiálno-technickým zabezpečením.

Kompletne spracované zistenia

Zdroj: https://www.ssi.sk/2022/11/11/co-ohrozuje-bezpecie-deti-v-specialnych-vychovnych-zariadeniach/

 Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov