Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania v základnej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia sa téme šikany venuje od školského roku 2010/2011. V príspevku z 28. 1. 2022 ponúka zistenia a odporúčania z inšpekcií. Za najčastejšie sa vyskytujúci prejav šikanovania žiaci označili ponižovanie, urážanie, vysmievanie sa, zastrašovanie, nadávky (viac ako 30 %). S telesným napadnutím, bitkou, kopaním, týraním mal skúsenosti takmer každý šiesty žiak.

Z odpovedí žiakov vyplynulo, že agresori šikanovali svoje obete najčastejšie počas prestávky v triede, na chodbe či na toalete, ale často aj mimo priestorov školy, a to aj napriek zabezpečenému pedagogickému dozoru či nainštalovaným videokamerám na chodbách škôl. Potvrdzuje sa, že uplatňované systémy riadenia významne vplývali na kvalitu formovania kultúry školy a vytváranie vzťahov v kolektívoch pedagógov a medzi učiteľmi a žiakmi. V 37 % škôl vytváraniu primeraných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní pedagógovia nevenovali dostatočnú pozornosť, nerealizovali monitoring a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a príznakov šikanovania. K nedostatkom v týchto školách patria:

  • koordinátori podcenili význam anonymných prieskumov a dotazníkov pri zisťovaní rozsahu, charakteru a prejavov sociálno-patologických javov vyskytujúcich sa v prostredí školy;
  • ak zadali dotazníky, zistenia z nich nevyhodnocovali, neprijímali žiadne adekvátne opatrenia na eliminovanie nežiadúcich prejavov v správaní jednotlivcov;
  • na vyučovacích hodinách učitelia len zriedka poskytovali žiakom priestor na nácvik sociálnych a občianskych zručností, málo vzájomne komunikovali, neviedli žiakov k spontánnemu vyjadreniu svojich emócií, potrieb, problémov, nepodporovali rozvíjanie ich nezaujatého kritického myslenia.

Celé znenie článku: https://www.ssi.sk/2022/01/28/bezpecnost-skolskeho-prostredia-a-vztahy-medzi-aktermi-vzdelavania-v-zakladnej-skole/?fbclid=IwAR2X15kKxMzoYCBCB8Xyzhu6s_L6KhTO_iyNllroQgnR3YuN1j2LG_j42K8


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov