Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Ako sa ujalo individuálne vzdelávanie na prvom stupni základnej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ssiba.sk

Štátna školská inšpekcia vykonala v školskom roku 2018/2019 inšpekcie s cieľom zistiť stav dodržiavania podmienok organizácie individuálneho vzdelávania žiakov prvého stupňa a priebehu komisionálnych skúšok jeho priamym pozorovaním. Uvedené inšpekcie sa realizovali v 5 vybraných základných školách s vyučovacím jazykom slovenským v rôznych krajoch Slovenska.

Sledované školy neboli spádovými školami pre väčšinu individuálne vzdelávaných žiakov. Podľa vyjadrenia rodičov detí sa riaditelia spádových škôl často negatívne stavali k vydaniu povolenia vzdelávať sa formou individuálneho vzdelávania žiakovi prvého stupňa. O povolení plniť povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom mali riaditelia škôl rozhodnúť až po posúdení pravdivosti zákonom stanovených podkladov. Takmer tretina podaných žiadostí dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania neobsahovala. Táto skutočnosť potvrdzovala, že riaditelia pri vydávaní rozhodnutí nie vždy skúmali relevantnosť dôvodov na povolenie individuálneho vzdelávania uvedených v žiadostiach.

Žiadosti všetkých zákonných zástupcov obsahovali meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má vzdelávanie žiaka uskutočňovať a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov. Možno konštatovať, že tieto údaje boli vo viacerých prípadoch uvedené len formálne. Vzdelávanie žiakov zabezpečovali samotní rodičia alebo fyzické osoby, ktoré pôsobili v občianskych združeniach, často aj bez príslušného vzdelania. Túto skutočnosť potvrdili v rozhovoroch rodičia i samotní žiaci.

Žiaci v rozhovoroch vyjadrili spokojnosť so spôsobom ich vzdelávania, nevymenili by ho za edukáciu v klasickej škole. Nepociťovali deficit v stretávaní sa s rovesníkmi, lebo sa spoločne s nimi zúčastňovali v čase mimo vyučovania na vzdelávaní v základných umeleckých školách alebo v jazykových školách či počas pobytu vonku pri aktivitách realizovaných športovými klubmi. Na základe uvedených zistení možno oprávnene vyjadriť pochybnosti o pravdivosti výhrad zákonných zástupcov žiakov voči inštitucionálnemu vzdelávaniu, keďže samotní žiaci tieto inštitúcie navštevovali, vzdelávali sa spoločne v kolektíve s rovesníkmi a dokázali sa požiadavkám školského prostredia prispôsobovať. Riaditelia škôl uviedli, že nevykonávali (okrem 1 školy) kontrolu odborno-metodického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia individuálne vzdelávaných žiakov v prostredí, kde prebiehalo vzdelávanie.

Navrhovaná novela školského zákona predkladá možnosť individuálneho vzdelávania aj žiakov druhého stupňa základných škôl. Okrem vyššie uvedených skutočností v školskom zákone chýba taxatívne uvedenie, čo sa rozumie pod pojmom „individuálne vzdelávanie žiaka prvého stupňa“. Nie je jednoznačné, či je to mimoinštitucionálne vzdelávanie zabezpečované napr. občianskymi združeniami pre malú skupinu žiakov alebo vzdelávanie v domácom prostredí, ktoré zabezpečuje pre žiaka ako jednotlivca osoba, ktorá spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady. Pokiaľ by sa za individuálne vzdelávanie žiaka základnej školy považovala aj forma kolektívneho vzdelávania poskytovaná subjektmi mimo inštitucionálneho rámca poskytovateľov vzdelávania, potom je nevyhnutné definovať aj ďalšie podmienky, akými sú priestorové podmienky, ich materiálno-technické vybavenie, vrátane ich registrácie pre účely dohľadu organizácií, ktoré majú v kompetencii kontrolu dodržiavania hygienických a bezpečnostných štandardov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2021/03/30/ako-sa-ujalo-individualne-vzdelavanie-na-prvom-stupni-zakladnej-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov