Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

SOCIALIA 2019 - XXIII. medzinárodná vedecká konferencia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V dňoch 17. – 18. októbra 2019 sa v Banskej Bystrici v Šachtičkách konala XXIII. medzinárodná vedecká konferencia Socialia 2019, ktorej podtitul znel „Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí ?“. Jej organizátormi boli Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Akademia WSB v Dąbrowa Górnicza a Asociácia sociálnych pedagógov, o. z.

 

V príhovore doc. Ing. Vladimíra Úradníčka, Ph.D., prorektora UMB v Banskej Bystrici, zazneli v reflexii na predchádzajúce roky etablovania sa sociálnej pedagogiky u nás myšlienky nestorky sociálnej pedagogiky na Slovensku, prof. PhDr. Jolany Hroncovej, PhD. o tom, že sociálna pedagogika neverí na kúzla, ale naopak, upozorňuje na problémy v sociálno-výchovnom pôsobení v práci s marginalizovanými a sociálne znevýhodnenými  skupinami detí a mládeže, kde bude nevyhnutné každodenné sebaovládanie pri prekonávaní prekážok a problémov, ďalej výrazné prosociálne správanie, pedagogický optimizmus a hlboká viera v pozitívnu zmenu človeka.

Dôležité otázky sociálnej pedagogiky súvisia s cieľmi, podmienkami, objektom výchovy a s trendami, ktoré treba reflektovať, pripomenul prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. z Pedagogickej fakulty UHK Hradec Králové. Treba si klásť otázku, pre akú spoločnosť pripravujeme deti a uvedomovať si, že súčasťou ich výbavy musí byť kritické myslenie. Zároveň sociálnu pedagogiku treba zamerať na školy. Medzi priority patrí napr. analýza vzťahov, flexibilita, zameranie sa na voľný čas, záujmové aktivity a aj reedukačná činnosť. Kľúčová je pritom angažovanosť učiteľov, ich príprava. Sociálna pedagogika by mala smerovať od sociálneho hasenia problémov a pedagogiky núdzových stavov k ofenzívnej sociálnej pedagogike zameranej na predchádzanie problémom, na prevenciu. Kľúčové v tomto smere je sebaovládanie, prosociálne správanie, pedagogický optimizmus a hlboká viera v človeka, v jeho láskavosť a v jeho mravnosť. Jedinečnosť sociálnej pedagogiky pritom spočíva v pluralizme k predmetu jej skúmania, k zameraniu. Prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. sa venovala v príspevku vývoju, špecifikám a problémom sociálnej pedagogiky a profesie sociálneho pedagóga na Slovensku, a to s osobitným zreteľom na Banskobystrickú školu sociálnej pedagogiky (bližšie aj v príspevku Aktuálne problémy školských sociálnych pedagógov, Manažment školy v praxi č. 1/2019).

V druhej časti rokovania v pléne sme si vypočuli prednášky prof. nadzs. dr hab. Mareka Walancika k téme Poľská sociálna pedagogika a jej transformácia po spoločenských zmenách. Doc. Mgr. Jakuba Hladíka, Ph. D. prednášal o sociálnej pedagogike v ČR, o rizikách a príležitostiach pre nasledujúce obdobie a trojicu prezentujúcich doplnila doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. s príspevkom Sociálna pedagogika vo Fínsku a vo Veľkej Británii v komparácii so slovenskou sociálnou pedagogikou.

Konferencia nadviazala na výsledky predchádzajúcich konferencií, rokovanie prebiehalo v pléne, aj v jednotlivých sekciách. Tematické zameranie sekcií bolo aktuálne. Zazneli príspevky k týmto oblastiam: Sociálna pedagogika v Európe v 21. storočí, jej zameranie a inštitucionalizácia, Sociálny pedagóg ako pomáhajúca profesia – nové výzvy, aktuálne problémy a možnosti ďalšieho vzdelávania, Participácia sociálnych pedagógov na prevencii a riešení sociálnych ohrození detí a mládeže. Perspektívy rozvoja a sociálne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania. Dôležitou súčasťou vnímania sociálnej pedagogiky je aj kontext legislatívnych zmien (bližšie v príspevku Sociálna pedagogika v kontexte legislatívnych zmien/M. Niklová, Manažment školy v praxi č. 7-8/2019).

Cieľom konferencie bolo aj zintenzívniť ďalší rozvoj spolupráce medzi odborníkmi v oblasti prevencie a riešenia sociálnopatologických javov v krajinách V4 a v iných krajinách Európy. Účastníci konferencie si vymieňali skúsenosti a poznatky z oblasti prevencie sociálnopatologických javov z aspektu pomáhajúcich profesií a s osobitným zreteľom na inštitucionalizáciu sociálnej pedagogiky a asociácie sociálnych pedagógov. Nechýbali ani témy interdisciplinárnej spolupráce odborníkov sociálnych a ekonomických vied pri riešení spoločenských problémov.

/redakcia, foto: archív Asociácie sociálnych pedagógov/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov