Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školy, ktoré menia svet, získal Cenu európskeho občana za rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Program Školy, ktoré menia svet, ktorý je tohtoročným laureátom

Európsky parlament minulý týždeň v Bruseli udelil Cenu európskeho občana 38 projektom a iniciatívam v rámci Európskej únie, ktoré sa výnimočným spôsobom úspešne angažujú v oblasti podpory a rozvoja európskych hodnôt, akými sú demokracia, sloboda, mier, ľudské práva či rovnosť, a sú preto inšpiráciou pre ďalších Európanov a Európanky.

TS, 14. 11. 2023

Program Školy, ktoré menia svet, ktorý je tohtoročným laureátom Ceny európskeho občana, na školách úspešne funguje od roku 2015. Je to program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre učiteľov (najmä) spoločenskovedných predmetov v materských, na základných a stredných školách po celom Slovensku. Zavádzaním zážitkových a neformálnych metód do výučby tradičných predmetov, akým je, napríklad, občianska náuka, je tak u detí a žiakov možné efektívne a jednoducho rozvíjať občianske, sociálne a životné kompetencie a formovať ich prodemokratické a proeurópske hodnoty.

Podpredsedníčka parlamentu a kancelárka Ceny európskeho občana Dita Charanzová počas slávnostného odovzdávania cien v Bruseli zdôraznila, že „Európsky projekt by nebol úspešný bez absolútneho odovzdania, nesmierneho prínosu a mimoriadneho zanietenia našich občanov. Táto cena uznáva ich prácu a ich snahu o lepšiu budúcnosť. Sú skvelým zdrojom inšpirácie pre nás všetkých.”

Autorka programu a riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý program zastrešuje, Jana Feherpataky-Kuzmová, prevzala Cenu európskeho občana v mene Škôl, ktoré menia svet v Bratislave a v Bruseli. Pri tejto príležitosti uviedla: „Sme nesmierne hrdí, že Európsky parlament prostredníctvom Ceny európskeho občana ocenil nielen prácu nášho autorského a lektorského kolektívu, ale aj prácu samotných učiteľov a učiteliek, bez ktorých záujmu, odhodlania a odvahy by program Školy, ktoré menia svet a jeho ciele neboli realizovateľné - spoločne však dokážeme inovovať občianske vzdelávanie na školách a inšpirovať tak kolegov v ďalších krajinách EÚ. Toto ocenenie preukazuje, že naša každodenná práca a úsilie majú zmysel a pomáhajú vychovávať z detí a žiakov budúcich zodpovedných a angažovaných občanov.”

Program Školy, ktoré menia svet pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska na všetkých typoch škôl (štátne, súkromné aj cirkevné školy), a nakoľko je inkluzívny, využívajú ho aj školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za osem rokov trvania programu sme vyškolili viac ako 500 učiteľov z viac ako 380 škôl, ktorí pracujú s viac než 106 tis. žiakmi.

Cenu európskeho občana každoročne udeľuje Európsky parlament od roku 2015 projektom, ktoré sa angažujú v posilňovaní európskych hodnôt, práv a európskeho ducha, a podporujú užšiu spoluprácu a integráciu občanov EÚ. V roku 2023 bolo nominovaných 216 projektov a iniciatív, spomedzi ktorých národné poroty nominovali 38 projektov z 25 členských krajín, ktorým bolo následne slávnostne udelené ocenenie v Bruseli na pôde Európskeho parlamentu.

www.ipao.sk | www.skms.sk | www.zoziakaobcanom.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov