Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Riešenie havarijných situácií škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR môže prideliť účelovo finančné prostriedky z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu roka na riešenia havarijných situácií škôl. Za havarijnú situáciu sa považuje udalosť, ktorou boli alebo sú vážne ohrozené životy a zdravie osôb alebo udalosť, ktorou bola na majetku školy alebo majetku štátneho školského zariadenia spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predkladá zriaďovateľ odboru školstva okresného úradu v sídle príslušného kraja, ktorý preverí požiadavku, posúdi výšku požadovaných finančných prostriedkov potrebných  na odstránenie havarijnej situácie. Ministerstvo prideľuje nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Vzor žiadosti: https://www.minedu.sk/havarie/

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/havarie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov