Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na špecifiká – Testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Školám a školským zariadeniam boli formou príspevku na špecifiká pridelené finančné prostriedky na účel testovania, zabezpečenia osobných ochranných pomôcok (rúška, ochranné štíty...) a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom Covid-19.

Pri výpočte výšky príspevku vychádzalo ministerstvo z počtu zamestnancov (fyzické osoby) k 30. 9. 2021 z výkazu Škol1-04. Suma pridelená na jedného zamestnanca školy a školského zariadenia je 30 €. Do výpočtu boli zahrnutí zamestnanci škôl a školských zariadení financovaní zo štátneho rozpočtu zabezpečujúci prenesený výkon štátnej správy a tiež zamestnanci školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov, ktorí zabezpečujú činnosť na úseku školstva a sú financovaní z dane z príjmu fyzických osôb (školské kluby detí, centrá voľného času, ZUŠ, zariadenia školského stravovania...). Finančné prostriedky je možné použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/prispevok-na-specifika-testovanie-osobne-ochranne-pomocky-a-dezinfekcne-prostriedky/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov