Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pripravenosť a podmienky implementácie zmien v obsahu a forme vzdelávania v školách - informatívna inšpekcia

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia realizovala informatívnu inšpekciu, v rámci ktorej školskí inšpektori viedli s 39 riaditeľmi a 26 školskými koordinátormi pre zavádzanie nového kurikula štruktúrované rozhovory zamerané na pripravenosť a podmienky implementácie zmien v obsahu a forme vzdelávania v týchto školách.

Štátna školská inšpekcia na úrovni systému odporúča:

  • Vytvárať programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov orientované na rozvíjanie ich pedagogických spôsobilostí.
  • Zvýšiť informovanosť škôl vytvorením platformy na zdieľanie aktuálnych informácií z MŠVVaM SR a rezortných organizácií zodpovedných za implementáciu kurikulárnych zmien; podporných/metodických materiálov pre vyučujúcich, ktoré reflektujú nové potreby a požiadavky vyplývajúce zo zavádzania inovatívnych trendov vo vzdelávaní; skúseností medzi jednotlivými školami zapojenými do procesu zavádzania nového kurikula a príkladov dobrej praxe ako zdroja inšpirácie a motivácie pre všetkých aktérov vzdelávania.
  • Prerozdeľovať finančné prostriedky ako nástroj pomoci školám pri kreovaní školských tímov z radov pedagogických a odborných zamestnancov zaoberajúcich sa riešením aktuálnych výziev školy za účelom zvýšenia ich motivácie.

Monitorovanie pripravenosti a podmienok základných škôl pri zavádzaní zmien v obsahu a forme základného vzdelávania

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2024/02/06/uspech-kurikularnej-reformy-zavisi-aj-od-dosledneho-monitorovania-procesov-jej-zavadzania-do-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk