Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 7-8/2019

Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy je legislatívne upravené v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). Riaditeľa školy vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy (ďalej len „zriaďovateľ“). Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy, ktorú zriadila obec, vystupuje za zriaďovateľa starosta obce, resp. primátor.

Vymenovanie riaditeľa školy

Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa školy s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa § 7 ods. 3, § 42 a § 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“).

Zánik výkonu funkcie riaditeľa školy

Výkon funkcie riaditeľa školy zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia;
b) vzdaním sa funkcie;
c) odvolaním z funkcie:

 • ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z § 9 a § 10 zákona č. 552/2003 Z. z.,
 • za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • ak sa zrušuje škola,
 • na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)],
 • ak postupom upraveným v pracovnom poriadku školy bolo preukázané, že riaditeľ porušil právo pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi,
 • na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
 • ak neabsolvoval rozširujúce moduly funkčného vzdelávania v lehote podľa § 47 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)],

d) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony;
e) dňom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí ministerstva o vyradení školy zo siete;
f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Riaditeľ školy sa môže vzdať funkcie písomným oznámením zriaďovateľovi. Výkon funkcie riaditeľa školy zanikne dňom doručenia písomného oznámenia zriaďovateľovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie. Vzdanie sa funkcie nemožno vziať späť.

Odovzdávanie a preberanie funkcie riaditeľa školy

Odovzdávanie a preberanie funkcie riaditeľa školy nie je legislatívne upravené v žiadnom zákone. Možno len odporučiť, aby proces bol upravený vlastnou právnou úpravou, a to smernicou alebo pokynom. zriaďovateľa. Odovzdávanie a preberanie funkcie riaditeľa školy by malo mať protokolárny charakter a malo by k nemu dôjsť ku dňu zániku výkonu funkcie riaditeľa školy, t. j. ku dňu odvolania z funkcie, vzdania sa funkcie alebo uplynutím funkčného obdobia. Účelom protokolárneho postupu pri odovzdávaní a preberaní funkcie by malo byť získanie komplexného pohľadu na odovzdávajúcu funkciu riaditeľa školy pre preberajúceho riaditeľa školy a pre zástupcu zriaďovateľa školy. Premetom odovzdania funkcie riaditeľa školy by mal byť úplný, pravdivý a objektívny popis a vysvetlenie aktuálneho stavu odovzdávanej funkcie.

Účastníkmi odovzdávania a preberania funkcie riaditeľa školy by mali byť predovšetkým:

 • odovzdávajúci riaditeľ školy,
 • preberajúci riaditeľ školy,
 • zástupca zriaďovateľa školy.

Zúčastnení však môžu byť aj iní zamestnanci školy alebo zamestnanci zriaďovateľa školy, napr. zástupca riaditeľa školy, ekonómka obce, ekonómka školy a pod.

Z odovzdávania a preberania funkcie riaditeľa školy sa vyhotovuje „Odovzdávajúci a preberajúci protokol“ (ďalej len „protokol“).

Obligatórnymi náležitosťami protokolu sú:

 • meno a priezvisko odovzdávajúceho riaditeľa školy,
 • meno a priezvisko preberajúceho riaditeľa školy,
 • meno a priezvisko zástupcu zriaďovateľa školy,
 • termín vyhotovenia protokolu.

Protokol podpisuje odovzdávajúci riaditeľ školy, preberajúci riaditeľ školy a zástupca zriaďovateľa školy. Dôležitý je obsah samotného odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu. Závisí od rozsahu agendy, ktorú odovzdávajúci riaditeľ školy zabezpečuje.

Vzor: Odovzdávajúci a preberajúci protokol

Čo je dôležité pri odovzdávaní a preberaní funkcie riaditeľa školy z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov?

Riaditeľ školy, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, je zamestnancom školy. Z uvedeného možno vyvodiť, že pri odovzdávaní a preberaní funkcie bude mať, okrem iného, aj tie isté práva a povinnosti ako každý iný zamestnanec a vedúci zamestnanec školy. Keďže ide o štatutárny orgán, k týmto právam a povinnostiam pribudnú práva a povinnosti štatutárneho orgánu. Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ pri nástupe do zamestnania povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania a s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Na tieto povinnosti by sa nemalo zabúdať ani pri nástupe do funkcie riaditeľa školy, najmä keď ide nielen o zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ale o štatutárny orgán, ktorý koná v mene školy v pracovnoprávnych, majetkovoprávnych, obchodných a iných dôležitých záležitostiach. Preberajúci riaditeľ školy by mal byť s vnútornými predpismi školy oboznámený pri preberaní funkcie, a to buď zo strany odovzdávajúceho riaditeľa alebo zo strany zástupcu zriaďovateľa školy.

Akú dokumentáciu najčastejšie odovzdáva a preberá riaditeľ školy?

Riaditeľ školy odovzdáva a preberá dokumentáciu, ktorú osobne viedol a za ktorú osobne zodpovedal. Dokumentáciu, za ktorú zodpovedá iný zamestnanec školy, riaditeľ školy nemusí odovzdávať (nie je to potrebné). Najčastejšie pôjde o spisy riaditeľa, ktoré on sám vytvoril a za ktoré zodpovedal, ktoré patria do pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy, do ekonomickej a majetkovej agendy školy a do ostatnej agendy školy. V prípade, že bol riaditeľ zodpovedný za archiváciu dokumentácie, odovzdá aj dokumentáciu, ktorá je súčasťou registratúry a je archivovaná.

Treba pri odovzdávaní a preberaní funkcie riaditeľa školy vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov?

Jediná právna úprava, ktorá ustanovuje povinnosť vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (ďalej len „inventarizácia“), je § 184 Zákonník práce, podľa ktorého „inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.“ Ustanovenie § 184 Zákonníka práce explicitne ustanovuje prípady povinnej inventarizácie a vymedzuje vzájomný vzťah medzi spoločnou hmotnou zodpovednosťou viacerých zamestnancov a inventarizáciou. Z uvedeného vyplýva zákonná povinnosť vykonania inventarizácie v prípade, ak riaditeľ školy prevezme na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať.

Z titulu, že riaditeľ školy v prípade samostatného právneho subjektu je štatutárnym orgánom, a v tomto zmysle nejde len o prebratie funkcie zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, ale o „prebratie celej školy“, pri odovzdávaní a preberaní funkcie riaditeľa školy musí dôjsť k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Z výsledkov inventarizácie preberajúci riaditeľ zistí stav majetku, stav pohľadávok a záväzkov. Dôležité je, aby z vyhotovenej dokumentácie (najmä z inventúrnych súpisov pohľadávok a záväzkov) bolo zrejmé, v akej majetkovej a finančnej kondícii preberajúci riaditeľ školu preberá – s akými pohľadávkami a záväzkami, s akým stavom finančných prostriedkov na bežnom účte, darovacom účte, účte sociálneho fondu, v pokladnici. Preberajúci riaditeľ školy by mal protokolárne prebrať všetky zmluvy a oboznámiť sa so záväzkami z nich vyplývajúcimi.

Vzor: Inventúrny súpis

Vzor: Inventarizačný zápis

Preberajúci riaditeľ školy by mal, okrem dokumentácie z vykonanej inventarizácie, prebrať aj základnú rozpočtovú agendu, oboznámiť sa so schváleným a upraveným rozpočtom školy (so všetkými vykonanými zmenami rozpočtu školy), s finančnými potrebami a požiadavkami školy. Samozrejmosťou by malo byť odovzdanie účtovných a finančných výkazov. Považujeme za veľmi prospešné, aby preberajúci riaditeľ, prebral aj agendu z vykonaných kontrol, ktoré boli na škole uskutočnené za posledné roky. Ide o spisy z kontrol, ktoré obsahujú správy o výsledku kontroly, z ktorých zistí, či boli konštatované v rámci kontrolných procesov nedostatky a či boli prijaté opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov a príčin ich vzniku.

 Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/preberanie-a-odovzdavanie-funkcie-riaditela-skoly.m-617.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov