Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Povinnosti organizátorov zotavovacích podujatí

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Povinnosti organizátorov zotavovacích podujatí upravuje § 26, ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Organizátor musí najmenej 30 dní pred začiatkom konania písomne požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o posúdenie zotavovacieho podujatia. Žiadosť adresuje RÚVZ buď podľa miesta, kde sa podujatie uskutoční, alebo, ak je putovné, podľa miesta jeho začiatku. V žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia musí byť uvedený názov akcie, pre koho je určená, opis činnosti, presný názov a adresa rekreačného zariadenia, kde sa bude konať. Ak podujatie organizuje škola, musí ju podpísať riaditeľ, resp. štatutár školy. Zotavovacie podujatie sa môže uskutočniť len v zariadení, ktoré spĺňa hygienické požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie, stravovanie a prevádzku. Dôležitou súčasťou zotavovacieho podujatia je zdravotne neškodná a výživovo hodnotná strava. Ak dieťa počas pobytu ochorie, dostane sa do kontaktu s prenosným ochorením, prípadne utrpí úraz, musí o tom organizátor informovať zákonného zástupcu dieťaťa. Okrem týchto povinností musí i viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od jeho skončenia.

Organizátor musí na zotavovacom podujatí zabezpečiť zdravotnú starostlivosť odborne spôsobilými osobami. Podľa zákona musí mať odborne spôsobilá osoba (zdravotník) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho záchranára. Zdravotník musí byť prítomný počas celého podujatia, od nástupu detí a ich prevzatia od rodičov až po ich odovzdanie po návrate.

Rodičia musia predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, alebo počas 14 dní pred odchodom na zotavovacie podujatie neprišlo do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo podozrivou z nákazy prenosným ochorením. Rodič je povinný predložiť aj potvrdenie, že dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter zotavovacieho podujatia. Pediater ho vydá najskôr mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia. Súčasťou potvrdenia sú aj informácie o tom, aké lieky dieťa užíva a či si jeho zdravotný stav vyžaduje obmedzenie záťaže.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bitly.com/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk