Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Postrehy ŠŠI z prijímacích skúšok na gymnázium v minulom školskom roku

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) každoročne pozorne sleduje a vyhodnocuje priebeh prijímacieho konania na gymnázium. Po dvoch rokoch pandémie priniesla samotná prijímacia skúška zaujímavé zistenia, a to: nedodržiavanie vzdelávacích štandardov ŠVP pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie; nízka obťažnosť testov; pomerne malé zastúpenie úloh zameraných na hodnotenie a tvorivosť.

V sledovaných školách sa na jedno miesto hlásilo 2,2 uchádzačov! 

ŠŠI sa v rámci kontroly objektívnosti priebehu prijímacieho konania zamerala na overovanie vedomostí uchádzačov na prijímacej skúške, a to v 3 oblastiach: súlad/nesúlad testových položiek s príslušným vzdelávacím štandardom (overovanie vedomostí nad rámec príslušného štátneho vzdelávacieho programu/obsahového a výkonového štandardu zo SJL a MAT); náročnosť jednotlivých testových položiek zo SJL a MAT; obťažnosť testov.

Tretina testových položiek z literatúry v prijímacích testoch zo SLJ na 4-ročné gymnáziá nebola v súlade so vzdelávacím štandardom, napr. vyžadovanie definícií literárnovedných pojmov, vyžadovanie vedomostí o autoroch, priraďovanie autorov alebo postáv k literárnym dielam, zaraďovanie autorov do literárneho smeru, určovanie podraďovacích súvetí (4-ročný VP), určovanie zložených súvetí (4-ročný VP), určovanie všetkých skladov vo vete (4-ročný VP).

Kontrola 883 (390 pre 8-ročné štúdium a 493 pre 4-ročné štúdium) testových položiek z MAT preukázala, že nad rámec vzdelávacieho štandardu pre predmet MAT bolo zadávaných podstatne menej úloh, napr. nedodržanie počtových výkonov s číslami, nejednoznačnosť zadaní, používanie nekorektných termínov.

Schopnosť hodnotenia a tvorivosti gymnáziá overovali v menej ako 10 % testových úloh z MT aj SJL, napr. malé zastúpenie úloh overujúcich schopnosti uchádzačov vyvodzovať a hľadať riešenie, vyvodzovať závery, neoverovanie schopnosti uchádzačov kriticky myslieť, pomerne veľké zastúpenie úloh overujúcich pamäťové vedomosti (najmä MAT).

Obťažnosť testov z MAT bola vo väčšine testov vyhodnotená ako nízka, a to v obidvoch vzdelávacích programoch, napr. zadávanie úloh s nízkou náročnosťou a ich vplyv na obťažnosť testov v predmete MAT, nestanovenie rovnakej miery náročnosti úloh v obidvoch termínoch prijímacích skúšok.

Závery z posúdenia a hodnotenia testov z profilových predmetov - nedodržanie vzdelávacích štandardov ŠVP pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie najmä na prijímacej skúške zo SJL; nevyvážené zastúpenie jednotlivých oblastí z jazykovedy v porovnaní s literatúrou (SJL); neoverovanie schopnosti čítať s porozumením na rôznych úrovniach (SJL); nízka obťažnosť testov (MAT); malé zastúpenie úloh overujúcich vedomosti vyžadujúce využívanie vyšších myšlienkových operácií; nevyvážené zadávanie úloh obsahujúcich negáciu; nesprávne vecne, štylisticky a ojedinele aj gramaticky formulované testové položky; nekorektné hodnotenie testov vo vzťahu ku kľúču správnych odpovedí; nesúlad odpovedí s kľúčom správnych odpovedí.

Štátna školská inšpekcia odporúča školám: zabezpečiť pre pedagogických zamestnancov ako zostavovateľom prijímacej skúšky zo SJL a MAT odborné vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie tvoriť testy/testové položky so zameraním na všetky aspekty tvorby testu (psychologické, metodologické a didaktické); zohľadňovať v testoch na prijímacej skúške zo SJL vyvážené zastúpenie všetkých rovín jazyka a literatúry a čítania s porozumením; overovať pravopisné zručnosti žiakov v primerane náročnom texte; zamerať sa čo najkomplexnejšie sa na zásady slovenskej pravopisnej sústavy v súlade so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu; dodržiavať pri uvádzaní pojmov v zadaní a v zozname ponúkaných správnych i nesprávnych odpovedí súlad so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu predmetu MAT; zvýšiť úroveň obťažnosti testov pri zostavovaní testových položiek na prijímacie skúšky z MAT; formulovať zadania úloh vecne, jednoznačne a gramaticky a štylisticky správne; dbať na správne stanovenie kľúča správnych odpovedí vo vzťahu k zadaniu testovej úlohy pri zostavení testu/písomnej skúšky.

Odkaz na stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kde nájdete potrebné informácie týkajúce sa prijímacieho konania: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/

 

Zdroj a celé znenie článku: https://www.ssi.sk/2023/02/27/ako-na-prijimacie-konaniealebo-niekolko-postrehov-z-prijimacich-skusok-na-gymnazium-v-minulom-skolskom-roku/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov