Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela Zákonníka práce - zákon č. 63/2018 Z.z.

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov pod č. 63/2018 Z.z. vyšla novela Zákonníka práce, ktorá rieši zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia poskytovaného za nočnú prácu na 50 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu, zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Účinnosť novely zákona je od 1. mája 2018. 

Novela upravuje výšku mzdových zvýhodnení za prácu a zavádza nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu, rieši čiastkové oblasti, ktorých úpravu si vyžadujú poznatky z praxe s cieľom znížiť administratívnu záťaž zamestnávateľov.

V oblasti odmeňovania zvyšuje minimálnu výšku mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu nočnej práce na 50 %. Zvyšuje minimálnu výšku mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok zo súčasnej sadzby 50 % priemerného zárobku zamestnanca na 100 %. Zavádza nové osobitné mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu, za ktorú by zamestnancovi popri dosiahnutej mzde malo patriť mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu. 

Ďalšie úpravy sa týkajú nárokov zamestnancov, občanov tretích štátov, zamestnávaných zamestnávateľmi usadenými v treťom štáte v prípade, že majú dočasne vykonávať prácu na území SR, povinnosti neponúknuť pri dojednávaní mzdy v pracovnej zmluve základnú zložku mzdy v sume nižšej ako je suma základnej zložky zverejnená v ponuke zamestnania, vypustenia povinnosti uvádzať niektoré údaje v potvrdení o zamestnaní, úpravy nárokov v prípade pracovnej pohotovosti mimo pracoviska v osobitných prípadoch, doplnenia možnosti vyplácať mzdu za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna a zákazu uplatňovať normy spotreby práce, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov.

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk