Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o školskej samospráve posilňuje postavenie Štátnej školskej inšpekcie ako kritického priateľa škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Zákonom č. 415/2021 Z. z. z 20. októbra 2021 sa v zákone č. 596/2003 Z. z. konkretizovala nová kompetencia Štátnej školskej inšpekcie. Novela zákona posúva školskú inšpekciu bližšie k filozofii kritického priateľa škôl, ktorý pomáha školám získavať vyššiu kvalitu. Podľa doplneného § 13 ods. 14 h) uvedeného zákona 596/2003 Z. z. ŠŠI „poskytuje školám a školským zariadeniam odbornú a poradenskú činnosť v rozsahu svojej pôsobnosti“.

Státna školská inšpekcia upozorňuje, že nejde o všeobecné poradenstvo, ale o poradenstvo v rámci kontrolnej pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie priamo v kontrolovanom subjekte. ŠŠI poskytuje odbornú a poradenskú činnosť len pri výkone školskej inšpekcie, čomu je možné rozumieť tak, že sa poskytuje pri konkrétnom výkone školskej inšpekcie v škole alebo v školskom zariadení na základe poverenia. Štátna školská inšpekcia nie je povinná poskytovať poradenskú a odbornú činnosť mimo výkonu školskej inšpekcie. Pre úplnosť uvádzame, že obsah a forma odbornej a poradenskej činnosti nie je regulovaná, závisí od konkrétneho prípadu. Platí však, že činnosť musí súvisieť s právomocami, kompetenciami a úlohami ŠŠI. ŠŠI neposkytuje odbornú a poradenskú činnosť mimo uvedeného rámca.

Zdroj: https://www.ssi.sk/2022/01/13/novela-zakona-o-skolskej-samosprave-posilnuje-postavenie-statnej-skolskej-inspekcie-ako-kritickeho-priatela-skol-a-skolskych-zariadeni/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov