Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela školského zákona na rokovaní vlády - elektronické podoby dokumentácie

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov NR SR E. Smolíkovej, A. Danka, T. Bernaťáka a T. Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon je na rokovaní vlády. Týka sa vytvárania a používania elektronických podôb podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb časti pedagogickej dokumentácie, koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností, nadania pri prijímaní na štúdium na stredné školy v dostatočnom časovom predstihu. 

Potreba novelizácie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní je aktuálna vzhľadom na zákon č. 305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente), ktorý ustanovuje orgánom verejnej moci povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky práve v prípade vydávania rozhodnutí v správnom konaní.

Riaditelia základných škôl a stredných škôl majú povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. Novela zákona počíta s úpravou ustanovenia, ktoré sa týka prijatia na výchovu a vzdelávanie na strednú školu tak, aby bolo možné podávať prihlášky aj ako elektronické podania.

Úpravami školského zákona sa má umožniť aj vytváranie a používanie elektronických podôb niektorých ďalších podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, ktoré sa v súčasnosti podľa školského zákona realizujú výlučne na tlačivách, teda v listinnej podobe.

Návrh zákona tiež reaguje na požiadavku okresných úradov v sídle kraja v súvislosti so zabezpečovaním koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pri prijímaní uchádzačov na štúdium na stredných školách v dostatočnom časovom rámci.

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk