Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Maturitné výsledky študentov učiteľstva a ich uplatnenie v školstve

Kategória: Aktuality

Učitelia dosahujú nadpriemerné výsledky, ak zároveň študovali učiteľský program, z ktorého maturovali (napr. maturita zo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry). Výnimkou sú učitelia, ktorí maturovali z náročnejších jazykových úrovní – z nich sa v školstve zamestnali tí menej úspešní.

V prípade prislúchajúcich kombinácií EČ MS a štúdia učiteľstva (napr. maturita zo SJL a učiteľstvo SJL) dochádza k prirodzenej selekcii úspešnejších. V študijných programoch učiteľstva SJL, matematiky AJ a NJ teda študujú úspešnejší maturanti z daných predmetov. Následne sa v školstve zamestnali úspešnejší maturanti SJL, matematiky AJ B1 a NJ B1 spomedzi študentov v prislúchajúcich učiteľských programoch. Avšak najúspešnejší maturanti z náročnejších jazykových úrovní B2 študujúci učiteľstvo sa zamestnali v školstve v menšej miere.

Inštitút vzdelávacej politiky odporúča realizovať ďalšie analýzy a výskumy, ktoré by sa zamerali na komplexnejšie hodnotenie vedomostí a zručností študentov učiteľstva, ako aj učiteľov. Ich výsledky by mohli byť cenným zdrojom informácií pre nastavenie pregraduálnej prípravy učiteľov na vysokých školách, ako aj pre systém profesijného rozvoja učiteľov. Zároveň by bolo vhodné naďalej sledovať trendy v úspešnosti maturantov pokračujúcich v štúdiu učiteľstva. Tieto informácie by mohli poskytovať zaujímavé údaje o zmenách v úrovni vedomostí a zručností záujemcov o štúdium učiteľstva a slúžiť ako signály o miere atraktivity učiteľského štúdia pre úspešných maturantov.

Zdroj: http://www.minedu.sk/data/att/14502.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov