Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 11/ 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme sociálnym pedagógom ako odborným zamestnancom škôl a školských zariadení. Vysvetlíme, ako postupovať v prípade, ak uvádzajúci zamestnanec je z inej ako kmeňovej škoy. Pokračujeme v informáciách o autoregulatívnom učení. Pozreli sme sa aj na dotácie na školské obedy pre žiakov a vysielanie zamestnancov na pracovné cesty. Ponúkame aj odpovede na otázky, ktoré súvisia s individuálnym vzdelávaním či individuálnym učebným plánom. 

Miron Zelina - Autoregulatívne učenie (2.)

"Autoregulácia učenia vedie k výsledku, že jednotlivec nadobúda schopnosť samostatne a účinne sa učiť, poznávať, zdokonaľovať. Ide o spôsob vyučovania, ktorý vedie k rozvoju kľúčových kompetencií: k tvorivosti – kritickému mysleniu – komunikácii – personálnym a interpersonálnym kompetenciám. Autoregulatívne, metakognitívne učenie vedie k tomu, že sa subjekt stáva aktívnym na dlhší čas (celý život), a že svoje autoregulačné zručnosti a schopnosti prejaví v rozličných činnostiach, oblastiach, či už ide o známky v škole, spoločenské uznanie, profesijné uplatnenie, budovanie vlastnej kvality života. Uplatnenie novej paradigmy – paradigmy autoregulatívneho učenia – sa musí stať základom modernizácie výchovy a vzdelávania pre budúcnosť a základom zmien v školských reformách."

Viac: Autoregulatívne učenie (2.)

Ingrid Konečná Veverková - Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty 

"Zákon o cestovných náhradách a ani iný právny predpis žiadne záväzné tlačivo slúžiace na určenie podmienok pracovnej cesty a na následné vyúčtovanie cestovných náhrad neustanovil. Školou a školským zariadením zvolené tlačivo musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu a údaje vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách."

Viac na: Vysielanie zamestnancov na pracovnú cestu

Soňa Koreňová - Bariéry úspešnosti Rómov z marginalizovaných komunít na stredné školy

"Kľúčovým predpokladom pre úspešné nadobudnutie stredoškolského stupňa vzdelania je pokračovanie v štúdiu na stredných odborných školách. Podmienkou prijatia žiakov na stredné školy je, že musia mať ukončený deviaty ročník základnej školy. Ak žiak z rôznych dôvodov nižšie stredné vzdelanie nezískal, je dôležité mať jasný prehľad možností, kde a ako si môže deviaty ročník dokončiť."

Viac na: Bariéry úspešnosti Rómov z marginalizovaných komunít na stredné školy

Oľga Pivaríková - Uvádzajúci zamestnanec z inej ako kmeňovej školy

"Pri zmene, napr. kategórie pedagogického zamestnanca na kategóriu odborného zamestnanca, musí zamestnanec opätovne absolvovať adaptačné vzdelávanie v kategórii odborného zamestnanca. Príklad: Učiteľ poskytujúci vzdelávanie pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zmení činnosť pôsobenia na školského špeciálneho pedagóga. V takom prípade musí zamestnanec opätovne absolvovať adaptačné vzdelávanie v kategórii odborného zamestnanca ‒ školského špeciálneho pedagóga."

Viac na: Uvádzajúci zamestnanec z inej ako kmeňovej školy

Ďalšie zaujímavé príspevky  - Manažment školy v praxi č. 11/2018


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov