Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kabinet schválil stratégiu prevencie kriminality do roku 2028

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Dokument definuje strategické ciele na obdobie jeho platnosti, opierajúc sa o najnovšie dostupné dáta v súvislosti s vývojom kriminality v SR a zohľadňuje tiež potreby jednotlivých regiónov. Pri tvorbe stratégie sa prihliadalo na situáciu v súvislosti s pandémiou COVID 19, vojnou na Ukrajine, so sofistikovanejšími metódami páchania kriminality a narastajúcimi kybernetickými útokmi. 

Prevencia kriminality má za cieľ eliminovať potenciálny výskyt fyzickej, majetkovej či emocionálnej ujmy obetiam, ich rodinám a komunitám. Prispieva k ochrane skupín obyvateľstva SR najviac ohrozených viktimizáciou a kriminalizáciou. Rovnako môže z dlhodobého hľadiska znížiť sociálne a ekonomické dopady kriminality na spoločnosť, ako aj pozitívne ovplyvniť náklady spojené so systémom trestného súdnictva a výkonu trestu a opakovanej recidívy, a tým prispieť k hospodárskemu rastu, blahobytu a kvalite života obyvateľstva SR.

Predložená stratégia je otvoreným dokumentom, ktorého napĺňanie cieľov bude prehodnotené v polovici obdobia jeho platnosti a v prípade potreby bude aktualizovaný. Prílohami stratégie sú okrem úloh pre rezorty aj odporúčania pre samosprávy.

 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov