Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dovolenka s knihou

Kategória: Aktuality

Blíži sa koniec školského roka a s ním aj čas letných dovoleniek. Vychutnať si ho môžeme aj s odbornou knihou. Ponúkame zopár tipov aj z našej redakcie.

Ako sa vysporiadať so stresom, vysvetľuje v publikácii Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia Erich Petlák a Andrea Baranovská. Monografia s názvom Školské podvádzanie – problémový aspekt hodnotenia výkonov žiakov je jedinečná svojho druhu na našom knižnom trhu. Ján Bajtoš a Andrea Marhevková v nej upozorňujú, že medzi školským podvádzaním a podvádzaním v živote existuje kontinuita. Priestor na sebareflexiu riaditeľovi školy ponúka Mária Pisoňová v publikácii Osobnostný rozvoj riaditeľa školy – východiská a determinanty. Nechýbajú v nej autotesty, cvičenia a odporúčané návody na riešenie problémov.

Kniha Dušany Bieleszovej Školská a rovesnícka mediácia prináša prípadové štúdie, reflexie a odporúčania, ako pracovať s napätými situáciami v triede. Nežiadúce protispoločenské javy realizované mládežou sú rovnako súčasťou školskej reality. Kriminalita a delikvencia mládeže, faktory, ktoré tomu predchádzajú, opisuje Viera Lichá Valicová v knihe z názvom Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých. Kniha Dagmar Tragalovej Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom je zameraná na pomoc rodine pri riešení konfliktov. Autorka sa v nej venuje aj potrebám jednotlivca a očakávaným emóciám v konflikte.

Výchovné problémy vyplývajúce z porúch aktivity detí dnes patria medzi najčastejšie oblasti, ktoré rodičia a učitelia konzultujú s odbornými pracoviskami. V publikácii Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém Markéta Švamberk Šauerová rieši danú problematiku komplexne. Beáta Ľubová v knihe Kariérové poradenstvo v odborom školstve prináša metódy, príklady a ukážky zavádzania kariérového sprevádzania do výučby.

Manažment školy sa ani počas leta nevyhne témam, ktoré sú súčasťou bežného chodu školy. Odborná úroveň riaditeľov škôl je kľúčová najmä vtedy, keď treba reagovať na otázky zamestnancov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Pomoc riaditeľom škôl prináša úspešná kniha Jarmily Belešovej – Pracovnoprávne vzťahy v školstve. Rovnako 163 paragrafov a široký záber, ktorým titul Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – Komentár pokrýva všetky oblasti výchovy a vzdelávania, ponúkajú autori - Zdenko Krajčír, Jana Mlsnová, Žaneta Surmajová.

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je dané schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a kontrolovať tak, aby škola či školské zariadenia fungovali úspešne. Tému rozoberá Ingrid Konenčná Veverková v publikáciách „šitých“ na mieru stupňom vzdelávania a špecifickým témam: Materská škola – organizácia a manažment, Základná škola – organizácia a manažment, Stredná škola ‒ organizácia a manažment, Ekonomika školy a školského zariadenia, Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach. S návodmi autorka pokračuje aj pre zriaďovateľov, v publikácii Zriaďovateľ školy – práva, povinnosti, kompetencie,jednoducho a zrozumiteľne čitateľov prevedie správnou aplikáciou platnej legislatívy.

Odporúčania ako spolupracovať s radou školy, aké sú kompetencie školskej samosprávy, za čo zodpovedá riaditeľ, ako pripraviť výberové konanie v zmysle platnej legislatívy prináša už 3. vydanie publikácie Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa autorky Márie Stanislavovej. Na ňu nadväzuje publikácia Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia zaujímavá pre kandidátov na pozíciu riaditeľa školy/školského zariadenia, ktorá rozoberá na základe praktických skúseností tvorbu takejto koncepcie od našich skúsených autoriek Márie Stanislavovej a Anny Böhmerovej.

V ponuke vydavateľstva Wolters Kluwer SR  je množstvo publikácií šitých na mieru našich čitateľov. Veríme, že ak k rozčítanej beletrii pridáte aj kúsok odbornej literatúry, pomôže vám to v ďalšej práci počas nasledujúceho školského roka.

/redakcia/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk