Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Uznesenie vlády SR - obmedzenia a výnimky od 2. 11. do 8. 11. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Vychádzanie mimo svojich obydlí bude regulované i po ďalšie dni. Na základe významne zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie o tom uznesením rozhodla Vláda Slovenskej republiky.  Vláda obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. do 8. 11. v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkami (nižšie). 

 Uznesenie vlády z 28.10.  

Vláda obmedzuje na území SR slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. do 8. 11. 2020.

Obmedzenie sa nevzťahuje na: 

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením/certifikátom o negatívnom výsledku testu od 29. 10. do 1. 11. 2020,
 • osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme, v štátnozamestnaneckom pomere, vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme, príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu s potvrdením/certifikátom o negatívnom výsledku testu vykonaným od 28. 10. do 30. 10.,
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia, 
 • osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska,

   

  na dieťa do 10. rokov veku, na osobu, ktorá 

  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. 8. do 15. 10. 2020, 
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 

  onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej 

  plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, osoby, ktoré majú v čase testovania nariadenú izoláciu v domácom prostredí alebo nariadenú PN z dôvodu karantény všeobecným lekárom.

Obmedzenie sa nevzťahuje:

 • na cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, 

  cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

   

  zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť
 • do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 • na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku a MŠ a cestu späť,
 • cestu žiaka nultého ročníka, 1. - 4. ročníka ZŠ a žiaka ZŠ pre žiakov so ŠVVP vo všetkých ročníkoch do a zo ZŠ,
 • cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18844/1

mosr.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov