Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ s účinnosťou od 8. 2. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pripravil Metodické usmrnenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách s platnosťou od 8. 2. 2021.

V školskom roku 2020/2021 sa uplatňujú diferencované pravidlá na zabezpečenie vyučovania počas pandemického obdobia. Sú zhrnuté v manuáli pre základné školy a školské zariadenia (tzv. semafor). Zároveň sa prevádzka základných škôl riadi podľa aktuálnych rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré nadväzujú na uznesenia vlády SR a na vyhlášky ÚVZ SR. Pravidlá pre zabezpečovanie prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania, platné od 8. februára 2021 sú zhrnuté v manuáli Návrat do škôl 2021. Od 8. februára 2021 sa prechádza na pravidlá, zadefinované v COVIDOVOM AUTOMATE. Vprípade, že dôjde k úprave záväzných rozhodnu či uznesení, budú aktualizované aj metodické usmernenia.  Pri zabezpečovaní rôznych foriem vzdelávania pre žiakov základných škôl sa pri rešpektovaní stanovených epidemiologických opatrení za prioritu považuje: zabezpečiť právo na vzdelanie a vzdelávacie príležitos vmaximálnej možnej miere pre všetkých žiakov vrátane tých, ktorí nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie s využim digitálnych technológií; zabezpečiť individualizovanú podporu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v prezenčnej alebo dištančnej forme vzdelávania.

Zdroj, metodické usmernenie: https://www.minedu.sk/data/att/18678.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov