Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Príspevok na špecifiká - testovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov budú zriaďovateľom škôl a školských zariadení pridelené finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia na základe predložených podkladov o počte testovaných osôb.

Oprávnené osoby na preplatenie príspevku na testovanie: zamestnanci, žiaci škôl a školských zariadení a jeden zákonný zástupca testovaného žiaka žijúci v spoločnej domácnosti, zamestnanci ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou školy (napr. školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy, CVČ...).

Škola požiada o úhradu finančného príspevku ministerstvo školstva na preukázaný počet reálne otestovaných oprávnených osôb prostredníctvom online formulára zverejneného  na webovom sídle ministerstva školstva. Výška finančného príspevku je stanovená v sume 5,- eur na oprávnenú otestovanú osobu. 

Škola/školské zariadenie a zriaďovateľ si zazmluvnia/objednajú „špeciálnu službu“ (podpoložka rozpočtovej klasifikácie 637005) alebo vykonajú  testovanie na vlastnom mobilnom odberovom mieste (príslušné podpoložky rozpočtovej klasifikácie ako napríklad 637027, 633006, 633010,...).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/prispevok-na-specifika-testovanie-covid-19/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov