Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.597/2003 Z. z.“) k zdrojom financovania regionálneho školstva patria okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov územnej samosprávy aj

  • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách, školských kluboch detí a centrách voľného času a
  • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania.

Viac v časti Riadenie školy


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov