Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

COVID-19 Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.597/2003 Z. z.“) k zdrojom financovania regionálneho školstva patria okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov územnej samosprávy aj

  • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách, školských kluboch detí a centrách voľného času a
  • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania.

Oprávnenie k stanoveniu a vyberaniu príspevkov od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách, školských kluboch detí, centrách voľného času a  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania je ustanovené v zákone  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

Materská škola

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materskej škole určí riaditeľ materskej školy. Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

V § 28 ods. 6 a 7 školského zákona sú stanovené podmienky, za ktorých sa príspevok v materskej škole nehradí, a to konkrétne:

a) príspevok sa neuhrádza za dieťa,

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

b) príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa,

  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Základná umelecká škola

Podľa § 49 ods. 4 a 5 školského zákona výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Jazyková škola

Podľa § 53 ods. 6 školského zákona výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách zriadených obcou a samosprávnym krajom určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť školné poslucháčovi, ak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi . Jazyková škola vráti školné, ak poslucháč jazykovej školy do 30. septembra alebo do 28. februára preukáže, že sa zo závažných osobných dôvodov nemohol na kurze zúčastňovať a v prípade, že sa zruší jazykový kurz, jazyková škola vráti školné za príslušný polrok poslucháčom zrušeného kurzu, ak takýchto poslucháčov nemožno preradiť do iného kurzu.

Školský klub detí

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ďalej len „príspevok“) je stanovená rozdielne podľa zriaďovateľa školy, ktorej súčasťou je školský klub detí,  v § 114 školského zákona.

Ak je zriaďovateľom školy, ktorej je školský klub súčasťou, orgán miestnej štátnej správy v školstve, určí výšku príspevku riaditeľ školy na jedného žiaka v sume neprevyšujúcej 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.  Riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Ak je zriaďovateľom školy, ktorej je školský klub súčasťou, obec, výška príspevku sa určí všeobecne záväzným nariadením. Obec má oprávnenie  rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Centrum voľného času

Podľa § 116 ods. 6 a 7 školského zákona výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Školský internát

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte je stanovená rozdielne podľa zriaďovateľa školského internátu v § 117 školského zákona.

Podľa § 117 ods. 5 a 6 školského zákona výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte, ktorého zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, určí riaditeľ školského internátu alebo riaditeľ školy, ak je školský internát jej súčasťou, na jedného žiaka najviac 45 % zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Riaditeľ školského internátu alebo riaditeľ školy, ktorej je školský internát súčasťou, po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení poplatku.

Podľa § 117 ods. 7 a 8 školského zákona výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte, ktorého zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.  Zriaďovateľ školského internátu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení tohto príspevku, ak zákonný zástupca alebo iná osoba písomne o to požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Školská jedáleň

Podľa § 140 ods. 8 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

Podľa § 140 ods. 9 a 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Podľa § 140 ods. 11 a 12 školského zákona riaditeľ školskej jedálne, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je školská jedáleň súčasťou a zriaďovateľ, v prípade školských jedální zriadených obcou a samosprávnym krajom môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR. (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením).

Ako postupovať pri vyberaní príspevkov od zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v čase prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach na základe rozhodnutia hlavného hygienika v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19?

Z vyššie uvedeného vyplýva, že jediným školským zariadením, v ktorom je legislatívne upravené vyberanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov počas prerušenia vyučovania, je  materská škola. Podmienky úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ostatných vymenovaných školách a školských zariadeniach, nie sú v prípade prerušenia vyučovania legislatívne upravené.

V prípade škôl a školských zariadení zriadených samosprávou (obcami a samosprávnymi krajmi) je možné odporučiť, aby orgány samosprávy prijali opatrenie, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa v čase prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach zo strany rodičov a zákonných zástupcov platiť nebude, resp. sa bude uhrádzať pomernú časť tohto príspevku. Dôvod je objektívny, v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach nevznikajú týmto subjektom žiadne, resp. minimálne  náklady spojené s výchovou a vzdelávaním žiaka alebo dieťaťa. V prípade tých minimálnych alebo fixných nákladov je možné konštatovať, že nakoľko rodičia alebo zákonní zástupcovia platia príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, tak tieto náklady pôjdu na ťarchu samospráv.

Analogicky by mali postupovať aj školy a školské zariadenia zriadené orgánmi štátnej správy.

Na záver je potrebné skonštatovať a upozorniť, že nakoľko podmienky úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v  školách a školských zariadeniach (okrem materských škôl)  nie sú v prípade prerušenia vyučovania legislatívne upravené, je potrebné túto legislatívnu úpravu urýchlene vykonať.

 

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk