Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Poradenské call centrum rezortu školstva a poradenský servis ŠPÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Učitelia  a rodičia sa môžu obracať s otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra, ktoré je poradenským centrom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pedagogickí a odborní zamestnanci sa môžu s otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov obracať aj na Štátny pedagogický ústav.

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu v rezorte školstva sa možno pýtať odborníkov call centra, ktorí sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo na e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

helpdesk@iedu.sk, 0800 138 033

Poradenský servis poskytuje aj Štátny pedagogický ústav. Odporúča klásť dôraz na výkonové štandardy, ktoré slúžia na utvrdenie a prehĺbenie už osvojeného základného učiva. Navrhuje využívať toto obdobie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, a to prácou s rôznymi typmi a druhmi textov, s využitím medzipredmetových vzťahov a prierezových tém.

V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov nemusí škola v tejto špecifickej situácii prebrať všetky stanovené výkonové a obsahové štandardy daného ročníka, ale  ich môže presunúť do vyššieho ročníka.

Postupuje tak v súlade s bodom 7 RUP „škola môže ... rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania ...  za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.“ (Rámcové učebné plány pre základné školy). Zručnosti, ktoré by mali žiaci nadobudnúť v navrhovaných praktických aktivitách, môžu nadobúdať a zdokonaľovať vo vyšších ročníkoch.

So svojimi otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov sa môžu školy obracať na ŠPÚ prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk alebo priamo na konkrétnych odborníkov podľa zamerania pre tieto oblasti:

Zdroj:


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov