Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Analýza kapacít materských škôl - Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR

Nevyhnutným predpokladom úspešnej implementácie opatrenia súvisiaceho s povinným predprimárnym vzdelávaním v 5. roku veku dieťaťa sú dostatočné kapacity materských škôl. 

Analýza ukazuje, že voľné kapacity dokážu zabezpečiť miesta maximálne pre 91,3 % 5-ročných detí. V odporúčaniach Analýzy sa uvádza, že treba využiť všetky alokované prostriedky z európskych fondov na dobudovanie potrebných kapacít materských škôl, nájsť ďalšie zdroje na podporu budovania kapacít materských škôl v rámci európskych fondov, prípadne zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo samospráv a v súlade s Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania zaviesť právny nárok na miesto v materských školách pre mladšie deti. Malo by sa uvažovať aj o prípadných ďalších voľných kapacitách základných škôl, ktoré by mohli byť pretransformované na triedy materských škôl. Zvýšený počet detí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením bude vyžadovať inkluzívnejší prístup vo výchove a vzdelávaní a môže priniesť aj zvýšené nároky na asistentov učiteľa a odborných zamestnancov, ako napríklad špeciálni pedagógovia, psychológovia a i. V súčasnom systéme financovania materských škôl sa zvýšené výdavky na deti so zdravotným či sociálnym znevýhodnením, ktoré sa vzdelávajú v integrácii v bežných materských školách, nezohľadňujú. V nastavení systému financovania povinného predškolského vzdelávania síce zohľadnené sú, ale iba čiastočne a nie sú priamo naviazané na deti so znevýhodneniami a ich potreby. Odporúčame preto nastavenie financovania ešte prehodnotiť.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/15248.pdf.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov