Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 6/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Čas, ktorý si venoval svojej ruži, robí tvoju ružu takou dôležitou“, hovorí Malý princ svojej ruži v známom diele Antoine de Saint Exupéryho. A presne to teraz potrebujeme. Čas. Čas nadýchnuť sa, zamyslieť, pozorovať zmeny, vnímať detaily v kontexte podmienok, ktoré počas pandémie nastali. Je aj čas diskusií, otvárania nových tém a poskytovania odpovedí na otázky, ktoré sa z času na čas vynárajú a odkazujú nás na prijatie nových úloh v našich životoch. V 6. čísle odborného časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odpovede na tie najdôležitejšie otázky.

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdenka Matulová Juríková sa v príspevku s názvom „Vznik, zmena a zánik pracovného pomeru“ venuje téme pracovného pomeru v oblasti školstva. Informuje o možnostiach vzniku pracovného pomeru, podmienkach zmeny a spôsoboch skončenia pracovného pomeru.

Aj lepšia akustika v triedach môže pomôcť deťom "dohnať" vymeškané v čitateľskej gramotnosti. Existuje vzťah medzi akustikou a plynulosťou v čítaní. Spája ich zrozumiteľnosť reči. Dobrá akustika v triedach zvýrazňuje tú časť reči, ktorú potrebujeme pre pochopenie textu najviac počuť. Ide napríklad o spoluhlásky s vyššou frekvenciou. Zrozumiteľnosť reči je potrebná k tomu, aby deti mohli získať nevyhnutné fonologické zručnosti potrebné neskôr pri čítaní. Téme sa venuje Kristína Matúšek.

Uskutočnenie výberového konania na pozíciu riaditeľa školy po uvoľnení protipandemických opatrení rozoberá Matej Drotár. V článku „Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení“ sa venuje vyhláseniu výberového konania, rade školy ako výberovej komisii, priebehu výberového konania, opatreniam pri ohrození verejného zdravia, aj návrhu na vymenovanie riaditeľa.

V príspevku s názvom „Ambivalentné pocity žiakov po pandémii“ autorky Dušana Bieleszová a Soňa Koreňová voľne nadviazali na článok „Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej (1.)“, ktorý bol uverejnený v Manažmente školy v praxi č. 6/2020. Autorky upozorňujú, že v čase pandémie sa menia postoje, prehodnocujú sa priority a v školskom prostredí vzťahom potrebujeme venovať viac pozornosti.

Pandémia COVID-19 priniesla rapídne zmeny na trhu práce. Nasledujúce desaťročie bude osudovo hrať kľúčovú úlohu pri vytváraní základov vzdelávania, ktoré bude schopné reagovať na tieto zmeny. Téme sa v článku "Revolúcia rekvalifikácie – taxonómia zručností budúcej generácie" venuje Martina Kosturková.

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Elena Skalská v článku „Organizácia vlastnej práce a času – sebariadenie a manažérska etika“ prináša prehľad názorov a odporúčaní frekventantov funkčného vzdelávania zdieľaných prostredníctvom vypracovania dištančnej úlohy.

Duševné zdravie je východiskovým predpokladom pre úspešné zvládanie bežných i záťažových situácií. Tatiana Soroková vysvetľuje depresiu z pohľadu neorofyziológie a predstaví nám Münchhausenov syndróm ako syndróm chronického klamára, aj syndróm Alenky v krajine zázrakov.

Konfliktné situácie neustále rušia rovnováhu systémov. Aj keď konflikt zvykneme vnímať ako niečo negatívne, riešenie konfliktu môže viesť k mnohým pozitívnym javom. Anna Zimová navrhuje prijateľné spôsoby riešenia konfliktov v školskom prostredí. Popisuje spôsoby riešenia konfliktov s využitím mediácie.

„Dospelí majú radi čísla. Keď im povieš o svojom novom kamarátovi, neopýtajú sa na tie dôležité veci. Neopýtajú sa, ako znie jeho hlas, ako sa najradšej hrá, či zbiera motýle. Opýtajú sa, koľko má rokov, koľko má súrodencov, aký je vysoký, koľko zarába jeho otec. A potom si myslia, že ho poznajú.“ Malý princ je aktuálny aj dnes. Skúsme sa aj v našich tímoch viac pýtať tak, ako sa pýtal on.

/redakcia/

Manažment školy v praxi č. 6/2021


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov