Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 4/2024

Kategória: Aktuality

Byť v súlade so sebou samým

Čo to znamená? Byť v súlade so sebou samým znamená poznať sám seba, svoje silné i slabé stránky, žiť autenticky, rozhodovať sa na základe vlastných hodnôt, presvedčení a túžob, vyjadriť vlastné názory a potreby bez obáv, výčitiek, potreby pýtať si schválenie od ostatných. Byť autentický neznamená odmietanie kompromisov alebo ignorovanie potrieb a názorov kolegov. Prejavovanie úcty a rešpektu k perspektívam oponenta, ktoré mi ale nie sú vlastné, je znakom múdrosti. Len tak dokážeme lepšie pochopiť samých seba a využiť svoj potenciál naplno. Jednou z ciest ako porozumieť samým sebe, rozhodnutiam, ktoré vykonávame a dôsledkom, ktoré z nich vyplývajú, je aj samoštúdium prostredníctvom čítania príspevkov v časopise Manažment školy v praxi. V jeho 4. čísle ponúkame stále aktuálne témy. 

Matej Drotár sa v prvej časti príspevku s názvom „Kompetencie obce v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení (1.)“ zaoberá pôsobnosťou obce v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl, procesom zriaďovania a zrušovania škôl a dôsledkami týchto procesov.

Zdenka Matulová Juríková sa v príspevku venuje pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii z pohľadu školského zákona a vyhlášky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, ktorá je účinná od 1. septembra 2023.

V druhej časti príspevku Martiny Kosturkovej „Kontrafaktové myslenie, celoživotné učenie sa a osobnosť“ autorka upozorňuje, že kontrafaktové myslenie používame na to, aby sme pochopili minulosť, plánovali kroky, robili emocionálne a sociálne úsudky a usmerňovali adaptívne správanie.

Stres je prirodzenou súčasťou života, jeho výskyt v škole nie je výnimočný. Nie vždy predstavuje problém, neraz však výrazne narúša pozitívny vzťah žiakov k škole. Ingrid Emmerová sa v príspevku zamerala na stres u žiakov, jeho hlavné zdroje, možnosti prevencie a eliminovania.

Soňa Koreňová sa vo svojom príspevku venovala metódam zmierlivej komunikácie, popisuje tri spôsoby komunikácie, ktoré môžu napomôcť snahám pristupovať k druhým s rešpektom, ohľaduplnosťou a vnímavo.

O mládeži zranenej nepriaznivými zážitkami z detstva píše Lenka Selecká. Pripomína, že zážitok ohrozenia života alebo psychickej integrity, ktorý sa spája s intenzívnym strachom, s ktorým sa v danom momente nemožno vysporiadať, je psychickou traumou.

Adam Bielesz v rubrike Z histórie školstva opisuje Akčný program Komunistickej strany Československa, ktorý bol prijatý na zasadnutí Ústredného výboru KSČ a ktorého časť bola venovaná aj pokusom o reformu v oblasti základného a stredného školstva.

Byť v súlade so sebou samým znamená poznať sám seba. Byť v súlade s hodnotami organizácie, ktorej som súčasťou, znamená prispievať k vytvoreniu pozitívnej pracovnej kultúry. Identifikácia silných stránok pomáha spoznať aspekty, v ktorých je náš tím výnimočný a má aj konkurenčnú výhodu. Spoznanie slabých stránok umožňuje tímu zamerať sa na ich zlepšenie. Byť v súlade s hodnotami organizácie znamená, že som ochotný a schopný reprezentovať a podporovať tieto hodnoty vo svojom každodennom pôsobení. Je to o súlade medzi tým, čo hovorím a tým, čo robím. Je to o vytváraní dôvery, motivácie, ktorá nás zaväzuje k dosahovaniu spoločných cieľov. Byť v súlade s hodnotami organizácie prispieva k vytváraniu efektívneho tímu. To umožňuje zdravšiu komunikáciu, spoluprácu a vzájomnú podporu. A presne takéto prostredie si želajme vytvárať. Spoločne.

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTORManažment školy v praxi - tlačená verzia

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov